Permalink
Browse files

Sorting by CPAN id.

  • Loading branch information...
1 parent e6ab7eb commit 27ecf5ca61239f71be23199d72f431133faf0c30 @jest committed Jun 6, 2013
Showing with 15 additions and 15 deletions.
  1. +15 −15 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
@@ -7,27 +7,27 @@ use warnings;
our $VERSION = '0.02';
use Acme::CPANAuthors::Register (
- PWES => 'Przemysław Wesołek',
- TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
- ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
- ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',
- XENU => 'Tomasz Konojacki',
- GBSHOUSE => 'Piotr Ginalski',
- BIESZCZAD => 'Krzysztof Bieszczad',
ADAMOWSKI => 'Aleksander Adamowski',
- DEXTER => 'Piotr Roszatycki',
- ODYNIEC => 'Michał Wojciechowski',
- IZI => 'Krzysztof Suchomski',
+ AJGB => 'Alex J. G. Burzyński',
ANNIHITEK => 'Mateusz Szczyrzyca',
- PKALUSKI => 'Piotr Kałuski',
- PCZERKAS => 'Przemek Czerkas',
+ BIESZCZAD => 'Krzysztof Bieszczad',
DADAMK => 'Darek Adamkiewicz',
- AJGB => 'Alex J. G. Burzyński',
- PAPKALA => 'Grzegorz Papkala',
- MCEGLOWS => 'Maciej Ceglowski',
DEPESZ => 'Hubert depesz Lubaczewski',
+ DEXTER => 'Piotr Roszatycki',
+ GBSHOUSE => 'Piotr Ginalski',
+ IZI => 'Krzysztof Suchomski',
+ MCEGLOWS => 'Maciej Ceglowski',
+ ODYNIEC => 'Michał Wojciechowski',
+ PAPKALA => 'Grzegorz Papkala',
+ PCZERKAS => 'Przemek Czerkas',
+ PKALUSKI => 'Piotr Kałuski',
+ PWES => 'Przemysław Wesołek',
SEBNOW => 'Sebastian Nowicki',
STRZELEC => 'Łukasz Strzelecki',
+ TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
+ XENU => 'Tomasz Konojacki',
+ ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
+ ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',
);
1;

0 comments on commit 27ecf5c

Please sign in to comment.