Permalink
Browse files

adding more authors.

  • Loading branch information...
1 parent 2c38097 commit 825c4abebc2214492b53a127ec23e0757b86c001 @tczepiel tczepiel committed Jun 5, 2013
Showing with 21 additions and 2 deletions.
  1. +21 −2 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
@@ -7,8 +7,27 @@ use warnings;
our $VERSION = '0.02';
use Acme::CPANAuthors::Register (
- PWES => 'Przemysław Wesołek',
- TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz'
+ PWES => 'Przemysław Wesołek',
+ TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
+ ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
+ ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',
+ XENU => 'Tomasz Konojacki',
+ GBSHOUSE => 'Piotr Ginalski',
+ BIESZCZAD => 'Krzysztof Bieszczad',
+ ADAMOWSKI => 'Aleksander Adamowski',
+ DEXTER => 'Piotr Roszatycki',
+ ODYNIEC => 'Michał Wojciechowski',
+ IZI => 'Krzysztof Suchomski',
+ ANNIHITEK => 'Mateusz Szczyrzyca',
+ PKALUSKI => 'Piotr Kałuski',
+ PCZERKAS => 'Przemek Czerkas',
+ DADAMK => 'Darek Adamkiewicz',
+ AJGB => 'Alex J. G. Burzyński',
+ PAPKALA => 'Grzegorz Papkala',
+ MCEGLOWS => 'Maciej Ceglowski',
+ DEPESZ => 'Hubert depesz Lubaczewski',
+ SEBNOW => 'Sebastian Nowicki',
+ STRZELEC => 'Łukasz Strzelecki',
);
1;

0 comments on commit 825c4ab

Please sign in to comment.