Permalink
Browse files

Add XAERXESS to list of authors

  • Loading branch information...
1 parent 3d3e812 commit c027b79a35479b1d9ed267601b22cdea381d2c50 @Xaerxess Xaerxess committed Dec 30, 2013
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
@@ -26,6 +26,7 @@ use Acme::CPANAuthors::Register (
SEBNOW => 'Sebastian Nowicki',
STRZELEC => 'Łukasz Strzelecki',
TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
+ XAERXESS => 'Grzegorz Rożniecki',
XENU => 'Tomasz Konojacki',
ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',

0 comments on commit c027b79

Please sign in to comment.