Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

+ 19 ( some folks i know and others i found on cpan ) #1

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@tczepiel

No description provided.

@jest jest merged commit e6ab7eb into jest:master
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jun 5, 2013
  1. @tczepiel

    adding more authors.

    tczepiel committed
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 21 additions and 2 deletions.
  1. +21 −2 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
View
23 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
@@ -7,8 +7,27 @@ use warnings;
our $VERSION = '0.02';
use Acme::CPANAuthors::Register (
- PWES => 'Przemysław Wesołek',
- TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz'
+ PWES => 'Przemysław Wesołek',
+ TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
+ ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
+ ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',
+ XENU => 'Tomasz Konojacki',
+ GBSHOUSE => 'Piotr Ginalski',
+ BIESZCZAD => 'Krzysztof Bieszczad',
+ ADAMOWSKI => 'Aleksander Adamowski',
+ DEXTER => 'Piotr Roszatycki',
+ ODYNIEC => 'Michał Wojciechowski',
+ IZI => 'Krzysztof Suchomski',
+ ANNIHITEK => 'Mateusz Szczyrzyca',
+ PKALUSKI => 'Piotr Kałuski',
+ PCZERKAS => 'Przemek Czerkas',
+ DADAMK => 'Darek Adamkiewicz',
+ AJGB => 'Alex J. G. Burzyński',
+ PAPKALA => 'Grzegorz Papkala',
+ MCEGLOWS => 'Maciej Ceglowski',
+ DEPESZ => 'Hubert depesz Lubaczewski',
+ SEBNOW => 'Sebastian Nowicki',
+ STRZELEC => 'Łukasz Strzelecki',
);
1;
Something went wrong with that request. Please try again.