Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

+ 19 ( some folks i know and others i found on cpan ) #1

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

tczepiel Przemek Wesołek
tczepiel

No description provided.

Przemek Wesołek jest merged commit e6ab7eb into from
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jun 5, 2013
  1. tczepiel

    adding more authors.

    tczepiel authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 21 additions and 2 deletions.
  1. +21 −2 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
23 lib/Acme/CPANAuthors/Polish.pm
View
@@ -7,8 +7,27 @@ use warnings;
our $VERSION = '0.02';
use Acme::CPANAuthors::Register (
- PWES => 'Przemysław Wesołek',
- TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz'
+ PWES => 'Przemysław Wesołek',
+ TADZIK => 'Tadeusz Sośnierz',
+ ZBY => 'Zbigniew Łukasiak',
+ ZBYS => 'Zbigniew Sroczynski',
+ XENU => 'Tomasz Konojacki',
+ GBSHOUSE => 'Piotr Ginalski',
+ BIESZCZAD => 'Krzysztof Bieszczad',
+ ADAMOWSKI => 'Aleksander Adamowski',
+ DEXTER => 'Piotr Roszatycki',
+ ODYNIEC => 'Michał Wojciechowski',
+ IZI => 'Krzysztof Suchomski',
+ ANNIHITEK => 'Mateusz Szczyrzyca',
+ PKALUSKI => 'Piotr Kałuski',
+ PCZERKAS => 'Przemek Czerkas',
+ DADAMK => 'Darek Adamkiewicz',
+ AJGB => 'Alex J. G. Burzyński',
+ PAPKALA => 'Grzegorz Papkala',
+ MCEGLOWS => 'Maciej Ceglowski',
+ DEPESZ => 'Hubert depesz Lubaczewski',
+ SEBNOW => 'Sebastian Nowicki',
+ STRZELEC => 'Łukasz Strzelecki',
);
1;
Something went wrong with that request. Please try again.