Branch: master
Clone or download
Latest commit 5006ddc Feb 21, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE Legg til verifiserte termer Sep 17, 2018
dokumentasjon Fiks defekt lenke Dec 4, 2018
nettside Legg til url-søk og treff på aksenter Jan 19, 2019
.travis.yml Legg til test for tom merknad Oct 1, 2018
BIDRAGSYTERE.md
LICENSE
README.md Oppdater test og mailadresse Nov 1, 2018
test.py Legg til mellomrom i tråd med konvensjonene (#29) Nov 21, 2018
tester.sh Legg til python3 Oct 19, 2018
verifiserte_termer.csv

README.md

Prosjektside - matematisk ordliste

Denne ordlista er opprettet for å være et hjelpemiddel slik at både studenter og faglig ansatte lettere kan kommunisere om matematikk på norsk. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA og har mottatt støtte fra Språkrådet.

Status på tester: Build Status

Har du innspill?

Ordlistas termbase er under stadig utvikling, og det er ønskelig at flest mulig kommer med forslag til endringer og nye oversettelser.

  • Savner du en term som du mener burde vært oversatt?
  • Er du uenig i en oversettelse, eller har du oppdaget en feil?
  • Har du andre forslag som kan gjøre ordlista mer nyttig og brukervennlig?

Alle innspill settes stor pris på. I diskusjonsforumet kan enhver som ønsker det være med på å diskutere saker som angår ordlista. Forslag om endringer går til slutt gjennom en verifikasjonsprosess, før de eventuelt publiseres på den offisielle ordlista.

Her kan du lese om hvordan du kan komme med innspill og om valg av språklige konvensjoner.

Takk til:

  • Språkrådet for å ha bidratt med igangsetting og finansiering av prosjektet
  • Ole Kristian Våge m.fl. i Språkrådet for å ha bidratt med fagkompetanse og kvalitetssikring
  • Klara Hveberg (UiO), John Rognes (UiO), Harald Hanche-Olsen (NTNU) m.fl. for å ha opprettet ordlister som har dannet et utgangspunkt for dette arbeidet
  • Norsk matematikkråd for være vert for den offisielle ordlista
  • Den opprinnelige prosjektgruppa, bestående av Inger Christin Borge (UiO), Aslak Bakke Buan (NTNU), Olav Gunnarson Dovland (UiA), Frode Rønning (NTNU), Erlend Due Børve (NTNU), Simon Foldvik (UiO), Joakim Fremstad (NTNU), Johanne Haugland (NTNU) og Anders Wiik (UiA)
  • Alle bidragsytere