Skip to content

jfremstad/matematisk_ordliste

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektside - matematisk ordliste

Denne ordlista er opprettet for å være et hjelpemiddel slik at både studenter og faglig ansatte lettere kan kommunisere om matematikk på norsk. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA og har mottatt støtte fra Språkrådet.

Har du innspill?

Ordlistas termbase er under stadig utvikling, og det er ønskelig at flest mulig kommer med forslag til endringer og nye oversettelser.

  • Savner du en term som du mener burde vært oversatt?
  • Er du uenig i en oversettelse, eller har du oppdaget en feil?
  • Har du andre forslag som kan gjøre ordlista mer nyttig og brukervennlig?

Alle innspill settes stor pris på. I diskusjonsforumet kan enhver som ønsker det være med på å diskutere saker som angår ordlista. Forslag om endringer går til slutt gjennom en verifikasjonsprosess, før de eventuelt publiseres på den offisielle ordlista. Dersom du ønsker å ta en aktiv rolle i ordlistens vedlikehold, ta gjerne kontakt på epost (ordliste@matematikkradet.no).

Her kan du lese om hvordan du kan komme med innspill og om valg av språklige konvensjoner.

Takk til:

  • Språkrådet og Institutt for matematiske fag for å ha bidratt med igangsetting og finansiering av prosjektet
  • Ole Kristian Våge, Ann-Helen Langaker m.fl. i Språkrådet for å ha bidratt med fagkompetanse og kvalitetssikring
  • Klara Hveberg (UiO), John Rognes (UiO), Harald Hanche-Olsen (NTNU) m.fl. for å ha opprettet ordlister som har dannet et utgangspunkt for dette arbeidet
  • Norsk matematikkråd for å være vert for den offisielle ordlista
  • Den opprinnelige prosjektgruppa, bestående av Inger Christin Borge (UiO), Aslak Bakke Buan (NTNU), Olav Gunnarson Dovland (UiA), Frode Rønning (NTNU), Erlend Due Børve (NTNU), Simon Foldvik (UiO), Joakim Fremstad (NTNU), Johanne Haugland (NTNU) og Anders Wiik (UiA)
  • Alle bidragsytere