Skip to content
HTML TypeScript JavaScript Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
tasks
typings
.bowerrc
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.jscsrc
.jshintrc
LICENSE.md
README.md
bower.json
deploy.sh
gulpfile.js
package.json
tsconfig.json
tsd.json

README.md

Editor tabulek

Autoři:

Štěpán Granát (xgrana02@stud.fit.vutbr.cz)
Jan Hrdina (xhrdin10@stud.fit.vutbr.cz)
Peter Gazdík (xgazdi03@stud.fit.vutbr.cz)

Vývojové nástroje a zprovoznění

Přehled

Při vývoji využíváme následující nástroje:

  • node.js - interpret a sada knihoven pro psaní desktopových aplikací v javascriptu
  • npm - správce balíčků pro node.js - umožňuje instalovat z internetu různé šikovné javascriptové aplikace, které je pak možné spouštět z příkazového řádku stejně jednoduše jako třeba vim.
  • Bower - node.js aplikace na správu závislostí - umožňuje jedním příkazem stáhnout všechny knihovny (jQuery, Polymer, ...) , které aplikace potřebuje a udržuje je aktuální
  • Yeoman - node.js aplikace na předgenerovávání zdrojáků. Usnadňuje počáteční vytvoření projektu a hlavně vytváření různých nových modulů, které člověk při vývoji potřebuje, např. yo polymer:el mto-layers-switch připraví soubory pro nový element.
  • Gulp - node.js task-runner, přes který, podobně jako make, spouští různé operace s projektem
  • tsc - kompilátor TypeScriptu, převádí soubory *.ts na *.js
  • tsd - správce definic pro TypeScript, umožní doinstalovat např. podporu typování (a tedy inteligentní našeptávání) pro jQuery a další knihovny.
  • jshint - nástroj pro statickou analýzu JavaScriptu
  • svgo - skvělá utilita na radikální zmenšení SVG souborů s obrázky

První zprovoznění

Instalace

Pro instalaci aktuálního npm by v Ubuntu by mělo stačit:

curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
sudo apt-get install --yes nodejs

Aby se aplikace npm instalovaly do domovského adresáře spíš než globálně do souborového systému, je nutné doplnit do ~/.bashrc:

export npm_config_prefix=~/.node_modules
export NODE_PATH=$NODE_PATH:~/.node_modules/lib/node_modules
export PATH=$PATH:~/.node_modules/bin

Všechno ostatní jsou nástroje, které se instalují přes npm. Parametr -g znamená, že se balíček instaluje "globálně", tedy nejen pro aktuální projekt.

npm install -g yo gulp bower generator-polymer generator-polymerts yeoman-doctor tsc tsd jshint svgo

Stažení součástí projektu

V čisté složce s projektem není prakticky žádný cizí kód. Žádné knihovny nebo něco podobného...

Ve složce s projektem stáhneme potřebné moduly příkazem

npm install

Aktuální JS knihovny by mělo jít stáhnout příkazem

bower install

Zdrojové kódy v TypeScriptu zkompilujeme do JavaScriptu příkazem

tsc

To je všechno!

Spuštění serveru

Vývojový server je možné spustit příkazem

gulp serve

V terminálu se ukáže IP adresa a port, na kterém funguje a měl by se i otevřít v prohlížeči. Super je, že jakmile se uloží jakákoliv změna v projektu, stránka se automaticky obnoví.

Licence

Copyright © 2016 Štěpán Granát, Jan Hrdina, Peter Gazdík.

Program je zpřístupněn pod licencí MIT License, viz LICENSE.md.

You can’t perform that action at this time.