Browse files

docstrings přeformátovány do Epytext

  • Loading branch information...
1 parent eb8c61a commit 405a2ab4db1f4d33ee0b26d583f8a09efb576c7a @jirutka committed Dec 26, 2011
Showing with 41 additions and 23 deletions.
  1. +1 −0 .gitignore
  2. +40 −23 csfd.py
View
1 .gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+/.idea/
View
63 csfd.py
@@ -34,7 +34,7 @@
#
# @author Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
# @version 1.0.3 beta
-# @date 2011-12-16
+# @date 2011-12-26
#
from urllib.request import Request, urlopen
@@ -106,7 +106,8 @@ class Movie:
def __init__(self, url):
"""
- - url: celá URL stránky filmu [string]
+ @param url: celá URL stránky filmu
+ @type url: string
"""
self.actors = list()
self.best_rank = None
@@ -134,7 +135,7 @@ def _fetch_data(self, url):
"""
Načte HTML stránku filmu z dané URL, zparsuje a získá z ní požadovaná data.
- - url: celá URL stránky filmu [string]
+ @param url: celá URL stránky filmu
"""
# zparsuje HTML a vytvoří XML DOM
@@ -256,8 +257,9 @@ def _convert_flag(self, flag_url):
Z dané URL (nebo názvu) obrázku vlajky určí kód její země (ISO 3166-1).
Pokud nenajde mapování pro danou vlajku, vrátí pomlčku -.
- - flag_url: URL nebo název obrázku vlajky [string]
- - return: kód země [string]
+ @param flag_url: URL nebo název obrázku vlajky
+ @return: kód země v ISO 3166-1
+ @rtype: string
"""
flag_num = int( Movie._RE_FLAG_NUM.search(flag_url).group(1) )
@@ -273,7 +275,8 @@ def _origo_name_code(self):
Pokusí se určit, ke které zemi se vztahuje původní název filmu a vrátí
kód této země.
- - return: kód země v ISO 3166-1 [string]
+ @return: kód země v ISO 3166-1
+ @rtype: string
"""
codes = set( self._names.keys() )
@@ -305,7 +308,8 @@ def names(self):
Vrátí všechny názvy filmu jako slovník {kód země : název filmu}. Kódy
zemí jsou v ISO 3166-1.
- - return názvy filmu [dict(str:str)]
+ @return: názvy filmu
+ @rtype: dict(str:str)
"""
return self._names
@@ -317,7 +321,8 @@ def origo_name(self):
který název je původní, není stoprocentně spolehlivé, ale v drtivé
většině případů by mělo fungovat.
- - return: původní název filmu [string]
+ @return: původní název filmu
+ @rtype: string
"""
return self._names[self._origo_name_code()]
@@ -328,7 +333,8 @@ def runtime(self):
Vrátí standardní stopáž filmu jako číslo (ořízne případnou další
stopáž uvedenou v závorce).
- - return: stopáž filmu [int]
+ @return: stopáž filmu
+ @rtype: int
"""
return int( self.runtime_str.split()[0] ) if self.runtime_str else None
@@ -343,10 +349,14 @@ class MovieSearchResult:
def __init__(self, name, name_alt, year, url):
"""
- - name: český název [string]
- - name_alt: druhý název (většinou původní název filmu) [string]
- - year: rok vydání [int]
- - url: celá URL stránky filmu [string]
+ @param name: český název
+ @type name: string
+ @param name_alt: druhý název (většinou původní název filmu)
+ @type name_alt: string
+ @param year: rok vydání
+ @type year: int
+ @param url: celá URL stránky filmu
+ @type url: string
"""
self.name = name
self.name_alt = name_alt
@@ -358,7 +368,8 @@ def get_movie(self):
"""
Načte a vrátí objekt obsahující kompletní informace o filmu.
- - return: objekt filmu [Movie]
+ @return: objekt filmu
+ @rtype: Movie
"""
return get_movie(self.url)
@@ -373,8 +384,10 @@ class Person:
def __init__(self, name, profile_url):
"""
- - name: celé jméno [string]
- - profile_url: celá URL stránky profilu [string]
+ @param name: celé jméno
+ @type name: string
+ @param profile_url: celá URL stránky profilu
+ @type profile_url: string
"""
self.name = name
self.profile_url = profile_url
@@ -389,8 +402,10 @@ def find_movie(text):
Vyhledá film na ČSFD podle daného názvu a vrátí seznam nalezených
výsledků.
- - text: název filmu (klíčová slova) [string]
- - return: seznam výsledků [list(MovieSearchResult)]
+ @param text: název filmu (klíčová slova)
+ @type text: string
+ @return: seznam výsledků
+ @rtype: list(MovieSearchResult)
"""
# TODO ošetřit přesměrování přímo na stránku filmu při jednoznačném výsledku
@@ -458,18 +473,20 @@ def find_movie(text):
-def get_movie(id):
+def get_movie(id_or_url):
"""
Načte a vrátí objekt obsahující kompletní informace ze stránky filmu na
ČSFD podle její URL nebo ID filmu.
- - id: ID filmu nebo celá URL stránky filmu [string]
- - return: objekt filmu [Movie]
+ @param id_or_url: ID filmu nebo celá URL stránky filmu
+ @type id_or_url: string | int
+ @return: objekt filmu
+ @rtype: Movie
"""
if(str(id).isdigit()):
- url = MOVIES_URL + str(id)
+ url = MOVIES_URL + str(id_or_url)
else:
- url = id
+ url = id_or_url
return Movie(url)

0 comments on commit 405a2ab

Please sign in to comment.