Permalink
Browse files

Ošetřeno více názvů pro jednu zemi

Existuje-li pro jednu zemi více názvů, tak použije pouze ten první, nikoli poslední.
  • Loading branch information...
1 parent 9b3a7ac commit 6f062ee39ecf187a58c025872f75abd48bc43a14 @jirutka committed Feb 5, 2012
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +4 −2 csfd.py
View
@@ -33,8 +33,8 @@
#
#
# @author Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
-# @version 1.0.3 beta
-# @date 2011-12-26
+# @version 1.0.4 beta
+# @date 2012-02-05
#
from urllib.request import Request, urlopen
@@ -147,6 +147,8 @@ def _fetch_data(self, url):
# názvy v dalších zemích
for item in profile.xpath("ul[@class='names']/li"):
country = self._convert_flag(item.find('img').get('src'))
+ # existuje-li pro jednu zemi více názvů, chceme jen ten první
+ if (country in self._names): continue
self._names[country] = item.find('h3').text.strip()
# oficiální název v ČR

0 comments on commit 6f062ee

Please sign in to comment.