Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
358 lines (255 sloc) 16.7 KB

Salt-based centralized configuration management

Jussi Isosomppi, 2018

This repository is a part of Haaga-Helia's Linux server management course, taught by Tero Karvinen. The course aims to teach students the proper use of centralized management, as well as the use of version control tools such as github.
More info at Tero Karvinen's home page.

Vastasin myös kurssilla esitettyyn haasteeseen: "Kuka saa eniten minioneita kerralla hallintaan?"
Omalla kohdallani lopputulos oli 2071 minionia kerralla hallinnassa.

Yleistä reposta

Skriptit

 • gitup: 1-click github commit
 • startup.sh: tekee koneesta salt-masterin omilla asetuksilla
 • spreadsalt.sh: siirtää salt-masterin tiedostot paikalleen

H1

Tehtävänanto

c) Asenna Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuurilla (eli master on server). Voit laittaa herran ja orjan myös samalle koneelle. Kokeile suorittamalla salt:illa komentoja etänä.

d) Kokeile jotain Laineen esimerkistä lainattua tilaa tai tee jostain tilasta oma muunnelma. Muista testata lopputuloksen toimivuus. Huomaa, että varastossa on myös keskeneräisiä esimerkkejä, kuten Battlenet-asennus Windowsille.

e) Kerää laitetietoja koneilta saltin grains-mekanismilla.

f) Oikeaa elämää. Säädä Saltilla jotain pientä, mutta oikeaa esimerkiksi omalta koneeltasi tai omalta virtuaalipalvelimelta. (Kannattaa kokeilla Saltia oikeassa elämässä, mutta jos se ei onnistu, rakenna jotain oikeaa konettasi vastaava virtuaaliympäristö ja tee asetus siinä).

g) Vapaaehtoinen: asenna ja konfiugroi jokin palvelin Saltilla. (package-file-server)

H1c)

Aloitin kurssin luomalla uuden virtuaalikoneen, johon asensin Ubuntu 16.04.4 LTS:n (64-bit). Virtuaalikoneen alustana toimii Proxmox-pohjainen kotipalvelimeni. Päivitin Ubuntuun uusimmat paketit ja otin palomuurin käyttöön. Tein palomuuriin aukot SSH:ta ja Salt-masteria varten, jonka jälkeen siirryin Promoxin selainpohjaisesta konsolista käyttämään Puttyä toisella koneella. Asensin tälle samalle koneelle sekä masterin että minionin, jonka jälkeen muutin minionin asetuksiin oikean hostin, käynnistin palvelut uudelleen ja hyväksyin minionin avaimen.

Tämän jälkeen testasin toimivuutta ajamalla komennon sudo salt '*' cmd.run 'hostname -I', joka palautti koneen IP-osoitteen. Siirryin kirjoittamaan tiloja, joista ensimmäinen on pelkkä testitiedoston luominen, ja toinen varmistaa muutaman perusohjelman asennuksen.

Kansion /srv/salt sisältö on seuraava:

jussi@conman-VM:/srv/salt$ tail -n +1 *
==> basicapps.sls <==
basic_apps:
 pkg.installed:
  - pkgs:
   - htop
   - tree
   - git

==> hello.sls <==
/tmp/helloworld.txt:
 file.managed:
  - source: salt://helloworld.txt

==> helloworld.txt <==
Hello salty world!

// Created by salt-master

==> top.sls <==
base:
 '*':
  - hello
  - basicapps

screenshot1

H1d & H1f)

Lainasin Jori Laineen LAMP-tilaa, koska se hoitaa aika kätevästi LAMPin käyttöönoton (asennus, vakiosivun korvaus omalla). Tein sen lisäksi oman testisivun, jossa testataan sekä Apachen että UTF-8:n toimivuus (ääkköset tekstissä ja laskutoimituksen arvon tulostus sivulle).

screenshot2

H1e)

Komennolla sudo salt '*' grains.item virtual sain tarkistettua, että virtuaalikoneeni on virtuaalinen:

jussi@conman-VM:/srv/salt$ sudo salt '*' grains.item virtual
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
conman-VM:
  ----------
  virtual:
    qemu

H2

Tehtävänanto

Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos.

b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.

c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)

d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla.

e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.

f) Eri asetukset. Tee Package-File-Service tilalla eri asetuksia kuin ne, mitä tehtiin tunnilla; ja eri kuin mitä teit/teet h2 muissa kohdissa. Voit muuttaa jotain toista asetusta samoista demoneista tai valita kokonaan eri demonit.

H2b)

Asensin ensin Apachen koneelle manuaalisesti, jonka jälkeen korvasin vakiosivun uudella, omalla sivulla, joka testaa suoraan PHP:n ja UTF-8:n toimivuuden. Tämän jälkeen otin käyttäjien kotisivut käyttöön komennolla sudo a2enmod userdir, ja testasin käyttäjän kotisivun näkyvän selaimella.

Tämän jälkeen loin itselleni esimerkin mukaisen salt-tilan Apachen asennukseen ja käyttäjän sivujen käyttöönottoon. Ajoin tilan uudelle minionille saltin kautta, ja totesin sen toimineen.

H2c)

Asensin manuaalisesti paketin libapache2-mod-php, ja kävin kommentoimassa tarvittavat rivit pois tiedostosta /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf. Kokeilin aiemmin tekemälläni sivulla PHP:n toimivuuden sekä yleisellä sivulla (/var/www/html) että käyttäjän kotisivulla (~/public_html), jonka jälkeen kopion muokatun asetustiedoston /srv/salt kansioon odottamaan käyttöä. Lisäsin aiempaan Apache-stateen PHP:n asennuksen ja asetustiedoston korvaamisen (sekä sen tarkistuksen palvelun uudelleenkäynnistystä varten).

H2d)

Tähän kohtaan lähteenä

Lisäsin ensin uuden testisivun "testi.sivu" /etc/hosts:iin, jonka jälkeen varmistin uudelleenohjauksen toimivuuden pingaamalla uutta osoitetta onnistuneesti. Tämän jälkeen muokkasin tiedostoa /etc/apache2/sites-available/000-default.conf, ja lisäsin sinne uuden virtualhostin, joka ohjaa kansioon /var/www/html2. Tein selkeyden vuoksi erilaisen testisivun tuohon kansioon, jotta sain helposti testattua sen toimivuuden.

screenshot3

Tämän jälkeen tein tästä seuraavan salt-staten:

# Package

apache2:
 pkg.installed:

# File

/etc/hosts:
 file.managed:
  - source: salt://vhost/hosts

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf:
 file.managed:
  - source: salt://vhost/testi.sivu.conf

# Service

apache2service:
 service.running:
  - name: apache2
  - watch:
   - file: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Lisäsin virtual hostin vakiosivun luomisen aiempaan Apache-stateen.

H2e)

Lisäsin vielä aiempaan Apache-stateen vakiosivun lisäyksen /etc/skel:iin, jotta uusilla käyttäjillä olisi valmiiksi toimiva testisivu. Määritin myös tämän kohdan luomaan kansiot niiden puuttuessa.

Valmis Apache-state näyttää tältä:

# Package

install_apache:
 pkg.installed:
  - pkgs:
   - apache2
   - libapache2-mod-php

# File

/var/www/html/index.php:
 file.managed:
  - source: salt://apache/public_index.php

/var/www/html2/index.php:
 file.managed:
  - source: salt://apache/alt_index.php
  - makedirs: True

/etc/skel/public_html/index.php:
 file.managed:
  - source: salt://apache/user_index.php
  - makedirs: True

/etc/apache2/mods-available/php7.0.conf:
 file.managed:
  - source: salt://apache/php7.0.conf

/etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf:
 file.symlink:
  - target: ../mods-available/userdir.conf

/etc/apache2/mods-enabled/userdir.load:
 file.symlink:
  - target: ../mods-available/userdir.load

# Service

apache2service:
 service.running:
  - name: apache2
  - watch:
   - file: /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
   - file: /etc/apache2/mods-enabled/userdir.load
   - file: /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

H3

Tehtävänanto

b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).

c) SLS tilaa Jinjalla: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka käyttää for-in -silmukaa. Voit esimerkiksi tehdä kolme tiedostoa silmukalla. (Tässä tehtävässä siis käytetään jinjaa vain SLS-tiedoston sisällä, älä sotke samaan esimerkkiin tekstitiedostojen sisällön muuttamista.)

d) SSH-demonin portti: tee tila, joka asentaa SSH-demonin valittuun porttiin. Käytä portin valintaan Jinjaa, siten että sshd_config:issa “Port:”-kohdan arvo tulee Jinjan muuttujasta.

e) Kokeile jonkun toisen opiskelijan tekemää Salt-tilaa. Kokeiltava tila voi olla mistä vain harjoituksesta. Opiskelijoiden raportteja ja koodeja löydät tämän sivun perästä kommenteista.

H3b)

Tein ensimmäiseksi Jinja-tilaksi yksinkertaisen Hello world! -tilan, joka luo testitiedoston minionille ja täyttää sen statessa määritellyllä tiedolla:

/tmp/hellojinja.txt:
 file.managed:
  - source: salt://hellojinja/hellojinja.txt
  - template: jinja
  - context:
   filecontent: Hello world!

Ajoin tilan paikalliselle minionille:

screenshot4

Jonka jälkeen tarkistin tilan toimineen toivotusti:

screenshot5

H3c)

Tein for in -silmukan, joka tekee /tmp-kansioon alikansion ja kolme testitiedostoa:

{% for testfile in ['testone.txt', 'testtwo.txt', 'testthree.txt'] %}

/tmp/loop/{{ testfile }}:
 file.managed:
  - source: salt://jinjaloop/loopbase.txt
  - makedirs: True
  - template: jinja
  - context:
   file: {{ testfile }}

{% endfor %}

Ajoin tilan ja tarkistin sen toimineen odotetusti:

screenshot6

screenshot7

H3d)

Muokkasin hieman aiemmin tehtyä SSH-statea lisäämällä siihen Jinja-templaten:

openssh-server:
 pkg.installed

/etc/ssh/sshd_config:
 file.managed:
  - source: salt://ssh/sshd_config
  - template: jinja
  - context:
   sshd_port: 8888
sshd:
 service.running:
  - watch:
   - file: /etc/ssh/sshd_config

Ajoin tilan minionilla:

screenshot8

Portin vaihtaminen ei katkaissut käynnissä olevaa SSH-yhteyttä!

Tämän jälkeen kokeilin kirjautua minioniin uudelleen SSH-yhteydellä, ja portin 22 käytöstä oli tuloksena virhe. Uudella portilla kirjautuminen onnistui normaalisti.

H4

Tehtävänanto

b) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

c) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa toinen orja saa muuttujan pilarista ja toinen käyttää oletusarvoa (pillar.get). Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

H4b)

Määritin pillariin kolmelle eri konetyypille kaksi eri muuttujaa, ssh-portin ja helloworld-tiedostoon tulostuvan käyttäjänimen. Tarkistin komennolla sudo salt '*' pillar.items, että kukin minion sai tietoonsa vain sen, mitä kuuluikin:

screenshot9

H4c)

Määritin uuden minionin salt-ID:ksi "rogueminion", joka ei vastaa yhtään osumaa pilarissa. Tämän jälkeen testasin hello-tilaa, joka luo minioneille tiedoston /tmp/helloworld.txt. Komento loi halutusti tuon tiedoston jokaiselle minionille, jonka jälkeen tarkistin sen sisällön kultakin koneelta:

screenshot10

H5

a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.

b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.

c) Aja oma Salt-tila suoraan git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

H5a)

Varasin kurssin lopputehtävän aiheeksi Samba-tiedostopalvelimen asennuksen ja konfiguroinnin.

H5b)

Tämä raportti on laadittu Markdownilla, joskaan ei varmasti täydellisesti sitä käyttäen.

H5c)

Salt-tilojen ajaminen omasta varastosta onnistuu helposti, ohjaamalla komennot oikeaan kansioon:

wget https://raw.githubusercontent.com/jisosomppi/mgmt/master/startup.sh && bash startup.sh
Ajaa tekemäni startup-skriptin, joka mm. kloonaa tällä kurssilla käyttämäni Git-repon

sudo salt-call --local --file-root ~/mgmt/srvsalt/ --pillar-root ~/mgmt/srvpillar/ state.highstate
Ohjaa Saltin oikeaan kansioon, ja ajaa top.sls -tilaan määritetyt komennot.

H6

a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan vasta esitykseen ensi viikolla).

b) Kokeile moduliasi tyhjässä koneessa. Voit käyttää virtualboxia, vagranttia tai livetikkua.

c) Käyttäjätarina (user story): ketkä ovat modulisi käyttäjät? Mitä he haluavat saada aikaan modulillasi? Missä tilanteessa he sitä käyttävät? Mitkä ovat tärkeimmät parannukset käyttäjän kannalta, joita moduliin pitäisi vielä tehdä? Tähän c-kohtaan vain sanallinen vastaus, tämä kohta ei poikkeuksellisesti edellytä testejä tietokoneella.

H6a)

Samba-modulini tehtävänä olisi luoda toimiva tiedostopalvelin, johon saisi helposti yhteyden niin Linux- kuin Windows-koneillakin. Tarkoitus olisi myös määrittää palvelimelle sekä julkinen kansio, että tietyille käyttäjille rajattu kansio. Kaikki salaiset tiedot pyydetään pilarista.

H6c)

Modulin on tarkoitus helpottaa samba-tiedostopalvelimen käyttöönottoa. Käyttäjiksi valikoituisivat varmasti lähinnä kotikäyttäjät, kiitos samban kyseenalaisen tietoturvan.

Moduli

Samba-palvelimen pystytys modulilla toimii seuraavasti:

 • Master-minion arkkitehtuurin pystytys
 • Salasanojen luominen komennolla sudo salt '*' shadow.get_password Salasana_Tähän
 • Salasanojen lisääminen pilariin
 • Masterin uudelleenkäynnistys (tai pilarin päivitys)
 • Tilan ajaminen minionille
  • enforce_password: False varmistaa, ettei salasanaa muuteta ensimmäisen ajon jälkeen (vaikka käyttäjä muuttaisi sen)
 • Samba-käyttäjien lisäys SSH-yhteyden kautta (salasanaa ei saa syötettyä komentoriviltä)
  • Jatkossa käyttäjän salasanan vaihtaminen muuttaa automaattisesti myös Samba-salasanan

Tämän jälkeen Samba-palvelimen jaetut kansiot voi mapata Windows-koneille suoraan lisäämällä verkkoasema (\\server.ip.osoite\secret ja \\server.ip.osoite\public). Secret-kansion voi lisätä ainoastaan käyttämällä secret-käyttäjäryhmään kuuluvan käyttäjätilin tietoja, Public-kansion taas voi lisätä kuka tahansa (ainakin Windowsilla on kuitenkin syötettävä joku käyttäjänimi ja salasana).

Linuxilla yhdistäminen tapahtuu smbclientia käyttämällä, sudo smbclient \\\\server.ip.osoite\\share_nimi -U käyttäjänimi tai käyttäjänimi%salasana. Ubuntussa sharet voi mapata suoraan Windows-shareina "Connect to Server" -toimintoa käyttämällä.