No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
andlit.bib
andove.bib
bi
bibmac.tex
boekafk.bib
boeken.tex
boekhyph.tex
book.ent
bu
c
d
deploy
englit.bib
engove.bib
g
jjvdutch.bst
jotter.bib
luister.bib
luister.tex
nedlit.bib
nedove.bib
p
pdfspec-boeken.tex
pdfspec-luister.tex
pl

README.md

boeken

Boeken van Jan Joris Vereijken

In deze lijst hou ik bij welke boeken ik heb. Dat doe ik vooral voor mezelf, met name om geen dubbele te kopen, maar voel je vrij om mee te lezen.

De files boeken.tex en luister.tex zijn de top-level LaTeX files. In de *.bib files vind je alle entries voor boeken. Dubbele entries zijn geen fouten; dat zijn boeken die ik dubbel heb.

Als je het script bu runt krijg je een file boeken.pdf met mijn boeken, en een file luister.pdf met mijn luisterboeken.