Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Testovaci appka pro cachovani api v railsech
Ruby JavaScript
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
log
public
script
test
vendor
.gitignore
.rvmrc
Gemfile
Gemfile.lock
README.rdoc
Rakefile
config.ru

README.rdoc

Testovací appka pro cachování api v RoR

Repo slouží jako doprovod k článku –doplň změna cachované a necachované verze JS se provádí změnou url v application.js

Something went wrong with that request. Please try again.