PHP API for Rīgas Satiksme Android app
JavaScript PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
classes
controllers
js
.gitignore
README.md
index.php

README.md

API Rīgas Satiksmes Android aplikācijai

Kā darbojas API:

  • Ar Node.js tiek ģenerēti JSON faili
  • Caur PHP API tiek pārbaudīts, vai vajadzīgs atjauninājums un tad tiek pieprasīti uzģenerētie faili katram maršrutam ar izmaiņām

API tiek izmantots https://github.com/jmalinens/rigas-satiksme projektā