Online publishing platform by University of Zadar based on Open Journal System and Open Monograph Press
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
books
bootstrap
images
journals
privacy
.gitignore
.project
LICENSE
README.md
favicon.ico
index.php
index_bk.php
index_en.php
index_hr.php
sitemap.xml
wallpaper.png

README.md

1. Instalacija na friški Debian 8 poslužitelj

1.1 Pretpostavke

Za instalaciju je potrebno imati ili root account ili sudo account. Ove upute pretpostavljaju da postoji sudo korisnik naziva moreuser s rwx pristupom direktoriju /home/moreuser

1.2 Potrebni paketi

Za instalaciju Morepress-a (OJS i OMP) potrebno je nekoliko paketa koje možemo instalirati naredbom

sudo apt-get install git apache2 mysql-server php5 php-pear php5-mysql php5-curl

1.3 Kloniranje Git repozitorija

Nakon instalacije paketa, možemo klonirati git repozitorij u direktorij korisnika:

cd /home/moreuser
git clone -b morepress.unizd.hr https://github.com/tjakopec/morepress.git

1.4 Postavljanje MySQL baze

Sada moramo postaviti bazu kojoj će OJS pristupati i MySQL korisnika s pristupom toj bazi. Prvo se moramo ulogirati u MySQL kao root (lozinku smo postavili tijekom instalacije MySQL-a):

sudo mysql -u root -p

Zatim možemo napraviti bazu:

CREATE DATABASE ojs;

Zatim napravimo MySQL korisnika koji će imati pristup navedenoj bazi. U ovim uputama koristit ćemo dbmoreuser i dbpassword kao pristupne podatke za MySQL:

CREATE USER 'dbmoreuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dbpassword';

Sada možemo korisniku dbmoreuser dati sve ovlasti nad bazom ojs:

GRANT ALL PRIVILEGES ON ojs.* TO 'dbmoreuser'@'localhost';

I kao posljednji korak u MySQL-u primjeniti promjene:

FLUSH PRIVILEGES;

Iz MySQL-a izlazimo s naredbom

exit

1.5 Prilagodba Apache-a

Naš sljedeći korak sada je prilagodba Apache2, odnosno izrada konfiguracije za Morepress, što ćemo napraviti na sljedeći način:

cd /etc/apache2/sites-available
sudo nano morepress.unizd.hr.conf

Sadržaj datoteke ovisi o tome postavljamo li testni ili produkcijski server. U ovim uputama, pretpostavit će se da je riječ o testnom serveru (u ovim primjerima kao testna adresa koristit će se more.test.com).

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /home/moreuser/morepress
    ServerName more.test.com
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /home/moreuser/morepress>
#        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
#        AllowOverride None
#        Order allow,deny
#        allow from all
				Require all granted
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Datoteku spremamo naredbom Ctrl+X i zatim Y. Potrebno je i dozvoliti OJS-u mijenjanje linkova, što ćemo napraviti na sljedeći način:

cd /etc/apache2
sudo nano apache2.conf

Dodavanjem sljedećeg na mjesto gdje su popisi direktorija:

<Directory /home/moreuser/morepress/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Sada možemo uključiti konfiguraciju i resetirati Apache2:

sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite morepress.unizd.hr.conf
sudo service apache2 reload

1.6 Konfiguriranje OJS-a

Sljedeći korak je konfiguriranje OJS-a. Prvo moramo konfigurirati .htaccess datoteku:

cd /home/moreuser/morepress
sudo nano .htaccess

Potrebno je promjeniti liniju

RewriteRule ^(.*) http://morepress.unizd.hr/journals [R,L] 

tako da sadrži IP adresu ili URL adresu testnog servera (u ovim primjerima koristit će se more.test.com)

RewriteRule ^(.*) http://more.test.com/journals [R,L] 

Ponovno spremimo promjene sa Ctrl+X i Y Nakon toga moramo kopirati template konfiguracije OJS-a:

cd journals
cp config.TEMPLATE.inc.php config.inc.php

Slijedi nam naštimati config.inc.php prema postavkama poslužitelja:

nano config.inc.php

Potrebno je namjestiti sljedeće retke:

installed = On
base_url = "http://more.test.com"
restful_urls = On
[database]
username = dbmoreuser
password = dbpassword
name = ojs
; Default locale
locale = hr_HR
[files]
files_dir = /home/moreuser/ojs_files

I opet spremamo s Ctrl+X i Y.

2. Unos podataka i datoteka

Naredni koraci odnose se na unos svih podataka za bazu i datoteka s Morepress-a kako bi stranica funkcionirala, odnosno kako bi mogli s nečim raditi. Ovo se odnosi na

 • files direktorij sa svim potrebnim PDF-ovima, HTML-ovima itd. za članke
 • cache direktorij
 • SQL skriptu za bazu podataka

Navedeni direktoriji i datoteke sadrže stanje baze i podataka Morepress-a datuma 5. lipnja 2017. Ukoliko je iz nekog razloga za testni server potrebno dobiti novije podatke, oni se trebaju povući ili preko FTP-a ili preko rsync naredbe.

2.1 Unos files direktorija

files direktorij povući ćemo wget naredbom s Dropbox-a. Direktorij se ne nalazi na git-u iz razloga što sadrži gotovo 5 GB podataka.

cd /home/moreuser
wget https://www.dropbox.com/s/p0cbk6mbkcdysgg/files_backup_20170605.tar.gz?dl=1
mv files_backup_20170605.tar.gz?dl=1 files_backup_20170605.tar.gz
tar xvzf files_backup_20170605.tar.gz
mv files ojs_files
rm files_backup_20170605.tar.gz

2.2 Unos cache direktorija

Istu stvar ponovit ćemo s cache direktorijem, ali pod journals direktorijem:

cd morepress/journals
wget https://www.dropbox.com/s/2hk8g5ra5p3hvcj/cache_backup_20170605.tar.gz?dl=1
mv cache_backup_20170605.tar.gz?dl=1 cache_backup_20170605.tar.gz
tar xvzf cache_backup_20170605.tar.gz
rm cache_backup_20170605.tar.gz

2.3 Unos baze

Nakon toga, preostaje nam učitati SQL skriptu u našu bazu. SQL skripta također se preuzima preko wget naredbe s Dropboxa:

cd /home/moreuser
wget https://www.dropbox.com/s/hk6bv8bcgp2wr22/ojs_05-Jun-2017?dl=1
mv ojs_05-Jun-2017?dl=1 ojs_05-Jun-2017.sql
mysql -u dbmoreuser -pdbpassword ojs < ojs_05-Jun-2017.sql

3. Dodatna konfiguracija

Kako bi Apache mogao napraviti rewrite index.php dijela iz URL-a potrebno je uključiti mod_rewrite na sljedeći način:

sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart

Na poslijetku, potrebno je Apache korisniku www-data dati ovlasti nad pristupom direktoriju:

cd /home/moreuser
sudo chown www-data:moreuser -R morepress/

I to je to! Morepress bi sada trebao raditi na testnom poslužitelju! Ali to nije sve ako želimo sve mogućnosti kao na produkciji. U sljedećem dijelu objasnit ćemo instalaciju Apache Solr/Lucene full-text pretraživanja i postavljanja cron poslova

3. Apache Solr i Lucene integracija

3.1 Pokretanje Solr-a

solr i jetty direktoriji već su uključeni u Git repozitorij. Međutim, kako bi pokrenuli Solr, server nam mora imati Java pakete, koje ćemo instalirati naredbom:

sudo apt-get install default-jre

Nakon toga možemo pokrenuti Solr sljedećim naredbama:

cd /home/moreuser/morepress/journals/plugins/generic/lucene/embedded/bin
./start.sh

NAPOMENA: Apache Solr oduzima puno radne memorije, pogotovo ako server radi dugo vremena bez ponovnog pokretanja i ako kontanstno indeksira nove članke. Preporuča se barem 2GB RAM-a na serveru ako će full-text pretraživanja biti uključeno.

3.2 Reindeksiranje

Ukoliko je iz nekog razloga potrebno ponovno indeksirati naslove, potrebno je obrisati postojeće indekse naredbom:

rm -R /home/moreuser/ojs_files/lucene

a zatim pokrenuti reindeksiranje:

cd /home/moreuser/morepress/journals/tools
sudo php rebuildSearchIndex.php

4. Cron poslovi

Za pravilno funkcioniranje poslužitelja potrebno je i postaviti nekoliko cron poslova, i to kao moreuser korisnik:

crontab -e

4.1 Prikupljanje statistike pristupa člancima

OJS statistiku pristupa člancima prikuplja preko Apache-a, ali kako to ne bi konstantno radio, što je zahtjevno za poslužitelj, nudi posebnu skriptu koja prikuplja log podatke Apache-a te sprema u vlastitu bazu u određenim intervalima. Na produkciji Morepress-a to je svakih pola sata (5.6.2017.). Za ovaj cron potrebno je prvo izraditi shell skriptu:

cd /home/moreuser
nano runstats.sh

U datoteku ćemo staviti sljedeće:

cd /home/moreuser/
sudo cp -p -r ojs_files/usageStats/usageEventLogs/. ojs_files/usageStats/stage/
sudo chmod -R 777 ojs_files/usageStats/
cd morepress/journals/
php tools/runScheduledTasks.php plugins/generic/usageStats/scheduledTasksAutoStage.xml
php tools/runScheduledTasks.php plugins/generic/usageStats/scheduledTasks.xml 

Ovu skriptu sada možemo staviti u crontab (odabrati 1 za nano):

crontab -e

Za pokretanje skripte svakih pola sata potrebno je dodati sljedeću liniju na kraj datoteke (i obavezno ostaviti jedan prazan red na kraju datoteke!):

*/30 * * * * sudo bash /home/moreuser/runstats.sh

Kao i uvijek, iz nano izlazimo sa Ctrl+X pa Y.

4.2 Automatsko pokretanje Solr servera nakon restarta

Kako ne bi ručno morali pokretati Solr server svaki put kad se poslužitelj iz nekog razloga resetira, možemo dodati sljedeći cron u crontab:

crontab -e
@reboot /home/moreuser/morepress/journals/plugins/generic/lucene/embedded/bin/start.sh

Kao i uvijek, iz nano izlazimo sa Ctrl+X pa Y.

4.3 Automatska izrada MySQLDump skripti

Radi sigurnosti baze podataka, možemo automatizirati i izradu backup-a naredbom mysqldump:

crontab -e
59 1 * * * /usr/bin/mysqldump -u dbmoreuser -p'dbpassword' ojs > /home/moreuser/cron_sqldump/ojs_$(date '+\%d-\%b-\%Y')

Ova naredba stvarat će SQL kopije ojs baze svaki dan u 1:59 sati u folder cron_sqldump s nazivom ojs_DATUM.

4.4 Automatski RSync backup svih direktorija

Ukoliko imamo još jedan poslužitelj koji nam može poslužiti kao backup poslužitelj (i postavili smo SSH ključeve između oba poslužitelja), sljedećom cron naredbom možemo automatizirati backup:

5 2 * * * rsync -rtv /home/moreuser/ backup_user@backup_server:/home/backup_user/morepress_dnevni_backup/

Ova naredba izvodi se svaki dan u 2:05 sati

NAPOMENA: S obzirom da je naziv backup direktorija fiksni, svaki sljedeći backup pregazit će postojeći. Ukoliko želimo svaki dan imati zasebni backup, potrebno je u naziv direktorija uvrstiti datum, npr. $(date '+\%d-\%b-\%Y'). Međutim, kako su direktoriji veliki, u ovom slučaju je potrebno na backup poslužitelju imati puno prostora.

Za tjedni backup naredba je:

5 2 * * 0 rsync -rtv /home/moreuser/ backup_user@backup_server:/home/backup_user/morepress_tjedni_backup/