Skip to content
Thesis “The Web That Wasn’t: Xanadu and alternative approaches to hypertext” (Czech)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
media
script
src
template
.editorconfig
.gitignore
LICENSE
README.md
crossrefs.bib
eciRGB_v2.icc
main.tex
main.xmpdata

README.md

Web, který nebyl: Xanadu a alternativní pojetí hypertextu

DOI 10.5281/zenodo.835337

Zdrojové kódy k diplomové práci.

Závislosti

  • XeLaTeX
  • BibLaTeX
  • Biber
  • Arara
  • … a další TeXové balíčky

Kompilace PDF

Skrtip script/build vytvoří PDF a přesune jej do output/thesis.pdf

Poděkování

You can’t perform that action at this time.