Skip to content
Programeta amb python que treu la localització GPS (Latitud, Longitud) al vol dels Ajuntaments de la província de Castelló
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
gps-ajuntaments-de-castello.py
gps.csv

README.md

GPS-ajuntaments-de-castello

Hola, el GPS-ajuntaments-de-castello.py es tracta d'un programeta escrit amb Python que agafa la latitud/longitud dels Ajuntaments de la provincia de Castello al vol.

A banda de mostrar-ho rapidament a la terminal, genera un fitxer CSV per a ser importat a la plataforma de Dades Obertes / OpenDATA de la Diputacio de Castello.

http://datosabiertos.dipcas.es

You can’t perform that action at this time.