No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
genera
img
js
vendor
README.md
butlleti.php
colapse.php
composer.json
composer.lock
crear-butlleti.php
envia.php
enviar-boletin.png
esborrar.php
estadistiques.php
index.php
llistat-de-butlletins.php
preguntes-frequents.php
previsualitzar.php
recuperar-butlleti.php
ultims-publicats.php
view.js

README.md

butlletins Newsletters Senzills

Newsletters Senzills es va crear amb la idea de poder enviar correus informatius atractius però senzills i amb poc de text, com una píndola informativa per a usuaris d'un projecte de la Diputació de Castelló.

Però l'objectiu no és que siga una aplicació multiusuari on es puguen enviar cada dia a milers d'usuaris. Per a fer açò hi ha utilitats comercials com MailChimp i moltes altres que et permeten enviar correus a molts usuaris amb plantilles personalitzades on, fins i tot, ofereixen serveis comercials - de pagament - amb moltes més funcionalitats que tal vegada siguen del teu interés.

Formulari d'inserció de les dades

Missatges modals

Missatges modals per si vols esborrar butlletins (fa falta contrasenya)

Estadístiques globals

Pàgina d'ajuda

Els requisits per a fer servir Newsletters Senzills són simplement un servidor web (Nginx en el meu cas), PHP i tots els mòduls de MySQL (recomanable versions superiors a la 7, la versió 7.1 en el cas del meu servidor) i una base de dades MySQL/MariaDB.