No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
genera
img
js
vendor
README.md
butlleti.php
composer.json
composer.lock
crear-butlleti.php
envia.php
enviar-boletin.png
esborrar.php
index.php
listado-dipcas1.php
llistat-de-butlletins.php
preguntes-frequents.php
previsualitzar.php
recuperar-butlleti.php
ultims-publicats.php
view.js

README.md

butlletins Newsletters Senzills

Continuant amb l'aplicació web de Newsletters Senzills, que ja vaig comentar ací a la meua web quan vaig fer la versió 1.0, ara ja es pot presentar la versió 1.2, on té un disseny millorat (100% responsive + HTML5 + CSS3 + Bootstrap).

Ara el formulari d'inserció de les dades està millor, on podem seleccionar si volem enviar un butlletí en format d'una o dues columnes, pensat sobretot per a enviar butlletins bilingües, castellà i valencià.

He afegit totes les rutes absolutes i molts includes de les distintes seccions, per a minimitzar la llargària de les pàgines i tenir-ho tot més ordenat i comprensible per a modificacions.

Des de la versió 1.2, totes les dades es enmagatzemen a una base de dades MySQL/MariaDB de tal manera que una vegada hem enviat un butlletí a una o certes persones, el tindrem sempre arxivat, i podrem obrir-lo o, si volem, recuperar-lo i tornar-lo a enviar a un nou usuari. Des del llistat de butlletins podem buscar ja que hi ha un cercador ajax del bootstrap que ens permet fer cerques ràpides sense necessitat d'actualitzar la pàgina.

Portada

Formulari d'inserció de les dades

Últims butlletins publicats

Llistat de butlletins

Els requisits per a fer servir Newsletters Senzills són simplement un servidor web (Nginx en el meu cas), PHP i tots els mòduls de MySQL (recomanable versions superiors a la 7, la versió 7.1 en el cas del meu servidor) i una base de dades MySQL/MariaDB.