Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
captura-pantalla.png
connectaWifi.py

README.md

  • Aquest script s'anomena conectaWifi.py Aquest script conectaWifi es una utilitat escrita amb Python que m'he preparat per a conectar el meu Thinkpad x250 amb OpenBSD 6.3 de manera que configure un fitxer hostname.iwm0 per a connectar-me a un wifi als llocs on normalment em connecte.

Fins ara ho feia manualment i modificaba o comentaba el fitxer de configuracio, pero amb aquest script ja ho tinc automatitzat.

https://github.com/joancatala/conectaWifi/blob/master/captura-pantalla.png

  • Com Funciona

A OpenBSD jo tinc la interficie iwm0:

bash-4.4$ dmesg | grep iwm0 iwm0 at pci2 dev 0 function 0 "Intel Dual Band Wireless AC 7265" rev 0x61, msi iwm0: hw rev 0x210, fw ver 16.242414.0, address 34:02:86:e7:01:a8 bash-4.4$

Simplement cal crear tants fitxers /etc/hostname.iwm0-n com vullgues. Per exemple, a l'opcio 1 del menu tinc el fitxer /etc/hostname.iwm0-1, a l'opcio 2 del menu tinc /etc/hostname.iwm0-2, i aixi totes les altres.

Normalment, el fitxer te les seguents linies:

nwid EL_TEU_NOM_DE_LA_WIFI wpakey CONTRASENYA dhcp

Jo tinc sempre DHCP, pero tu pots configurar-te les Wifis com vullgues.

I aleshores, executant-lo, tenim en dos segons el nostre sistema connectat a la xarxa.

I aixo es tot.

You can’t perform that action at this time.