Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 85 lines (64 sloc) 5.35 KB
#!/bin/bash
#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Copies de seguretat de l'ordinador nuvolet (Raspberry Pi) amb FreeBSD al meu Dropbox
# Iniciat 2 de juliol 2016
# joan@riseup.net
# http://github.com/joancatala
#-----------------------------------------------------------------------------------------
echo "
██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗
██╔════╝██╔═══██╗██╔══██╗██║██╔══██╗██╔══██╗██╔═══██╗██╔══██╗
██║ ██║ ██║██████╔╝██║███████║██║ ██║██║ ██║██████╔╝
██║ ██║ ██║██╔═══╝ ██║██╔══██║██║ ██║██║ ██║██╔══██╗
╚██████╗╚██████╔╝██║ ██║██║ ██║██████╔╝╚██████╔╝██║ ██║
╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝
"
# Missatge 1
echo -e "\e[34m----------------------------------------------------------------------------"
echo -e "\e[34mIniciem l'aplicació Copiador per a pujar fitxers de configuracio a Dropbox"
echo -e "\e[34m----------------------------------------------------------------------------"
# Preparem l'entorn de la còpia
cd $HOME
NOW=$(date +"%Y%m%d")
mkdir $NOW
cd $NOW
# Missatge 2
echo -e "\e[34mAnem a copiar els fitxers"
# Copiem els fitxers que volem del nostre servidor FreeBSD nuvolet.benicass.im
# Ací pots afegir lliurement tots els fitxers que necessites mantenir segurs al núvol Dropbox.
mkdir /root/$NOW/etc && cd /root/$NOW/etc && cp /etc/rc.conf . && cp /etc/sysctl.conf . && cp /usr/local/etc/php-fpm.conf .
mkdir /root/$NOW/php && cd /root/$NOW/php && cp /usr/local/etc/php/extensions.ini .
mkdir /root/$NOW/nginx && cd /root/$NOW/nginx && cp -rf /usr/local/etc/nginx/ .
# Missatge 3 que avisa que els hem copiat
sleep 2
echo -e "\e[32mPerfecte, els fitxers han segut copiats. Continuem."
# Missatge 4 que avisa que copiem les webs
sleep 2
echo -e "\e[32mAra anem a copiar el directori mes gran, el /var/www"
mkdir /root/$NOW/www && cd /root/$NOW/www && cp -rf /var/www .
# Missatge 5 que confirma que s'han copiat be
sleep 2
echo -e "\e[32mDirectori /var/www coiat satisfactoriament!!!! Continuem!!!!"
# Generem dos fitxers informatius amb totes les apliacions instal·lades a l'ordinador
# i amb versio, kernel, espai en disc:aplicacions_instalades.txt, configuracio_ordinador.txt i el Crontab
echo -e "######################################################################################################\nAplicacions instal·lades\n######################################################################################################" > /root/$NOW/aplicacions_instalades.txt && echo -e " \n\n" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && pkg info >> /root/$NOW/aplicacions_instalades.txt
echo -e "######################################################################################################\nKernel\n######################################################################################################" > /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && uname -a >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e " \n\n" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e "######################################################################################################\nVersió de FreeBSD\n######################################################################################################" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && freebsd-version >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e " \n \n" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e "######################################################################################################\nEspai en disc\n######################################################################################################" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && df -h >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e " \n\n" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e "######################################################################################################\nCrontab\n######################################################################################################" >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && crontab -l >> /root/$NOW/configuracio_ordinador.txt && echo -e " \n\n"
# Eixim i fem el tar.gz amb:
cd ..
tar cvfz /root/$NOW.copia.tar.gz /root/$NOW/
# Missatge 6
sleep 2
echo -e "\e[32mFitxers copiats, ara anem a procedir a pujar-los al Dropbox..."
# Finalment iniciem l'ordre de pujada al meu Dropbox
/usr/local/bin/dropbox_uploader.sh upload /root/$NOW.copia.tar.gz /software/backups/nuvolet
# Missatge 7
sleep 2
echo -e "\e[34mLa còpia de seguretat ja ha segut pujada a Dropbox!"
# Esborrem el directori del backup perquè ja el tenim a Dropbox
rm -rf /root/$NOW
rm -rf /root/$NOW.copia.tar.gz
# Missatge 8 on esperem els cinc segons i netejem la consola
sleep 5
echo -e "\e[34mLa còpia al nuvolet ha finalitzat."
echo -e "\e[39m "
# Fi