Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
62 lines (46 sloc) 2.56 KB
###############################################################################################
# Inici del furoner_xarxa.py
# joan@riseup.net - http://github.com/joancatala
# Copyleft 19 setembre 2018
###############################################################################################
import os, socket, os.path
from os import listdir
###############################################################################################
# Aci generem el llistat de les IPs actives de la nostra xarxa i ho desem al
# fitxer anomenat llistat.txt
###############################################################################################
ip=9
fitxer_llistat = open ( 'llistat.txt', 'w' )
while ip<24 :
# Si el fitxer existeix, el guardem al llistat.txt, si no ho ignorem
try:
socket.gethostbyaddr('192.168.0.'+str(ip))
fitxer_llistat.write ('192.168.0.' +str(ip)+'\n')
except socket.herror:
print ('No es troba activa la IP 192.168.0.' +str(ip) +', la descartarem del fitxer xarxa.txt final.')
ip=ip+1
fitxer_llistat.close()
###############################################################################################
# Ara llistem els directoris i perfils d'usuari que veiem als equips actius
# i desem tota aquesta informacio ordenada en el fitxer xarxa.txt
###############################################################################################
fitxer_analisi = open ( 'xarxa.txt', 'w' )
fitxer_llistat = open ( 'llistat.txt', 'r' )
# Aci comencem a llistar directoris i fitxers cd C:\ i els perfils d'usuari de C:\Users\ de Windows 10
for linea in fitxer_llistat:
linea_neta = linea.replace('\n', '')
fitxer_analisi.write('\n##############################################################\n')
fitxer_analisi.write('Directoris de C: en la IP ' + str(linea))
fitxer_analisi.write('##############################################################\n')
try:
for i in os.listdir('\\\\' +str(linea_neta)+ '\c$'):
fitxer_analisi.write('\t'+ i + '\n')
fitxer_analisi.write('\n\nLlistat dels perfils d\'usuari:\n')
for i in os.listdir('\\\\' +str(linea_neta)+ '\Users'):
fitxer_analisi.write('\t ---> ' + i + '\n')
fitxer_analisi.write('\n\n\n')
except:
fitxer_analisi.write('No podem mostrar fitxers amb la IP ' + str(linea_neta))
fitxer_analisi.write('\n\n\n')
fitxer_analisi.close()
print 'Fi del programa'