JS examination. Creating a movie database using a design pattern of free choice.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
sass
.gitignore
README.md
index.html
script.js

README.md

PMD

JS examination. Creating a movie database using a design pattern of free choice.

https://joannahogberg.github.io/PMDB/

Design Pattern Assignment - Movie Database

Denna examinerande uppgift ska fokusera på att utnyttja de designmönster som finns tillgängliga för att strukturera upp sin kod.

Uppgift

Skapa en applikation i JavaScript som är en filmdatabas. Till applikationen ska du implementera ett eller flera designmönster så som:

  • Contructor Pattern
  • Prototype Pattern
  • Module Pattern
  • Revealing Module Pattern

Uppgiftbeskrivning

Programmet ska kunna:

  • Lägga till nya filmer
  • Visa alla filmer
  • Betygsätta en film
  • Sortera ut filmer efter vissa kriterier så som: högst rating, sämst rating och filtrerat baserat på genre.
  • Lägga till och ta bort genres från en film