No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
pics
sass
README.md
index.htm
script.js
style.css

README.md

Pattis-Memory-Game

I uppgiften ska du skapa ett program för spelet Memory. Det finns ett antal brickor med bilder. Varje bild finns på två av brickorna, så är det 16 brickor, finns det 8 par av bilder. Brickorna ligger med baksidan upp, så man inte ser bilderna. Sedan kan man vända på två brickor i taget. Är det samma bild på båda, tas brickorna bort. Är det olika bild, vänds brickorna igen och man kan sedan vända två nya brickor. Detta fortsätter tills alla par är funna.

I programmet ska det också räknas hur många gånger som man vänder två brickor, innan alla par är funna. Utifrån detta beräknas det sedan en poäng.

Poängen för varje spel summeras till en total poängsumma. Denna summa ska sparas i en cookie eller web storage och sedan läsas in nästa gång man kommer till webbsidan igen.

1ME322 Webbteknik 2, 7,5hp