No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 3 commits ahead of magnusohrstrom:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
gfx
images
sass
scripts
.gitignore
README.md
contact.html
index.html

README.md

mjm

Webbsida utan Ramverk

Introduktion till uppgiften

I denna uppgift kommer ni inom era självvalda grupper att skapa en webbsida för att presentera en fiktiv webbyrå som består av gruppens medlemmar. Den grupp ni arbetar i under denna kurs ska ses som en mindre leverantör av webbsidor/webappar.

Arbetssätt

I uppgiften ska ni arbeta utifrån projektmetodiken Scrum. Scrum är en agil projektmetodik som många utvecklingsföretag idag följer. Vad Scrum är och hur man arbetar utifrån det togs upp i föregående kurs.

Ni behöver inte följa projektmetodiken till punkt och pricka utan anpassa den efter hur gruppen vill arbeta.

Gruppen har fullt ansvar att själva sätta deadlines när saker ska vara klara, delegera arbete mellan medlemmar och ta fram en färdig lösning på uppgifterna.

Webbplatsens utformning

Utformningen av webbplatsens layout och innehåll görs valfritt men den ska ha en struktur och presentation som återspeglar vilka ni är som företag. Det innebär ett genomtänkt val av färg och form som genomsyrar hela tjänsten och följer er grafiska profil. Stick ut från mängden och sätt er egen nisch! Utöver att skapa en snygg design ska även hänsyn tas till innehållet som ska förmedlas och målgruppen som webbplatsen riktar sig till. Det är viktigt att användaren har en bra upplevelse på er sida.

Vad ska finnas med?

Eftersom detta är ert företag så har ni i fria händer att fylla sidan med den information ni anser relevant för besökare. Besök redan befintliga webbyråers hemsidors och ta inspiration. Hur presenterar de sig själva? Saker som kan vara bra att ha med men inte begränsa sig till:

  • Vad ni erbjuder för tjänst
  • Vilka ni är och vad ni tidigare gjort för arbeten
  • Kontaktuppgifter till företag
  • Hur många/några sidor ni väljer att presentera er själva med bestämmer ni själva

Mobile first

Webbsidan ska vara byggd utifrån arbetssättet Mobile first. Det vill säga att man utvecklar webbsidan med mobilversionen i fokus från början.

Versionshantering

Hela arbetet ska versionshanteras med git via ett repository på Github.

Validering

All den kod ska valideras med valideringsverktyg för HTML & CSS. Koden i er produkt ska inte ha några uppenbara fel.