Joe Danziger joedanz

@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
 • @joedanz f33d1c9
  update recipes for single app
@joedanz
@joedanz
 • @joedanz a4fd6e5
  allow for multiple servers
@joedanz
@joedanz
 • @joedanz 61d79a1
  return all 20 records in search
@joedanz
 • @joedanz f3ebb4c
  update ports & cluster details
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
 • @joedanz 323468e
  restructure for deployment
@joedanz
 • @joedanz 075518a
  restructure for deployment
@joedanz
 • @joedanz f51a548
  remove virtual environment
@joedanz
 • @joedanz 222ff79
  remove virtual environment
@joedanz
 • @joedanz a2b2b29
  move code back to __init__.py for deployment
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
@joedanz
 • @joedanz 6d61451
  use office elasticsearch client; merge files
@joedanz
 • @joedanz 07f92e1
  use official elasticsearch client
@joedanz
@joedanz
@joedanz