Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (7 sloc) 1011 Bytes
\section{Slutsatser}
I den här rapporten har vi visat hur vi har implementerat en haskelltolk Javascript.
Vi har implementerat namngivna och anonyma funktioner, algebraiska datatyper och pattern matching.
Vi har dock inte implementerat typklasser, men stöd för det finns i typcheckaren och parsern.
Vi har beskrivit hur vi med parser combinators har implementerat Haskells layoutregler och grammatik, en typcheckare som kan typchecka Haskell enligt de regler som haskellstandarden föreskriver samt en interpretator som tolkar Haskell med lat evaluering. Slutligen beskriver vi HIJi, ett enkelt användargränssnitt till haskelltolken.
En rad förbättringsåtgärder har identifierats för att göra tolken mer användbar för nybörjare. Främst handlar det om att göra ett snyggt interaktivt användargränssnitt till HIJi, men även att generera bättre felmeddelanden i parsern.
Totalt sett har projektet visat sig vara lyckat, även om vi är medvetna om att mycket finns kvar att förbättra.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.