Permalink
Browse files

johan bitchar

  • Loading branch information...
northOfThule committed May 25, 2010
1 parent d576c25 commit 14a2b064942d04076fe66678c388964b4b4633d1
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. BIN rapport/opponering/opponering.pdf
  2. +2 −2 rapport/opponering/opponering.tex
Binary file not shown.
@@ -40,9 +40,9 @@
Det grafiska användargränssnittet som beskrivs har ett modernt och profesionellt utseende, samtidigt som det ser tillräckligt enkelt ut för att användas av nybörjare med tillräckliga förkunskaper. Programmet ser självförklarande ut och liknar andra Windowsprogram i menyer vilket är en fördel när det riktar sig till nybörjare.
-Vidare beskrivs i kapitel \"5. Discussion\", sidan 22, rad 14, att till en början användes en enda controller-klass. Den hade prestandaproblem på grund av många jämförelser i sin action-listener vilket skapade fördröjningar på flera sekunder. I rapporten hävdas att prestandeproblemen upphörde när controller-klassen delades upp i flera mindre klasser. Vi är fundersamma över hur dessa prestandaproblem var möjliga och skulle gärna se en mer utförlig förklaring kring problemet.
+Vidare beskrivs i kapitel 5. Discussion, sidan 22, rad 14, att till en början användes en enda controller-klass. Den hade prestandaproblem på grund av många jämförelser i sin action-listener vilket skapade fördröjningar på flera sekunder. I rapporten hävdas att prestandeproblemen upphörde när controller-klassen delades upp i flera mindre klasser. Vi är fundersamma över hur dessa prestandaproblem var möjliga och skulle gärna se en mer utförlig förklaring kring problemet.
Vi har även synpunkter på att det i teorikapitlet, sidan 2, finns ett avsnitt som beskriver vad ER-diagram är, utan att rapporten som följer använder dessa. Detta medför att det nämnda avsnittet blir överflödigt för förståelsen av rapporten.
-Slutligen vill vi säga att rapporten hade en bra struktur och beskrev programmet som utvecklades på ett fullt tillräckligt vis.
+Slutligen vill vi säga att rapporten har en bra struktur och beskriver programmet som utvecklades på ett fullt tillräckligt vis.
\end{document}

0 comments on commit 14a2b06

Please sign in to comment.