Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of git@github.com:johang88/haskellinjavascript

  • Loading branch information...
2 parents 28dd2dc + a586333 commit 3cae5083945fd4cc5a19e1449db3cceec036a98c Johan Gustafsson committed May 17, 2010
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +2 −2 rapport/kapitel/abstract.tex
  2. +6 −6 rapport/kapitel/slutsatser.tex
@@ -5,9 +5,9 @@
\\
\\
Our result consists of a parser, type checker, interpreter and a front end similar to GHCi.
-The parser process the text input, creating an internal structure called abstract syntax tree (AST). The type checker then analyse the AST to confirm that there are no type errors. If no errors have been detected, the AST is sent to the interpreter. The interpreter then interpret the AST in an well defined way.
+The parser process the text input, creating an internal structure called abstract syntax tree (AST). The type checker then analysis the AST to confirm that there are no type errors. If no errors have been detected, the AST is sent to the interpreter. The interpreter then interprets the AST in an well defined way.
\\
\\
-The results shows that it's possible to successfully implement Haskell in Javascript, but a lot of more work need to be done for making a newbie-friendly environment for learning Haskell.
+The results show that it is possible to successfully implement Haskell in Javascript, but a lot of more work need to be done for making a newbie-friendly environment for learning Haskell.
\end{abstract}
@@ -1,9 +1,9 @@
\section{Slutsatser}
-Vi har visat hur en Haskelltolk kan implenteras i Javascript,
-
-Vi har implementerat namngivna och anonyma funktioner, algebraiska datatyper och pattern matchning.
-Vi har dock inte implementerat typklasser, men stöd för det finns i typcheckaren och parsern.
-
-Vi har demonstrerat hur man med parser combinators kan implementera haskells layoutregler och grammatik.
+I den här rapporten har vi visat hur en haskelltolk kan implenteras i Javascript.
+Vi har implementerat namngivna och anonyma funktioner, algebraiska datatyper och pattern matching.
+Vi har dock inte implementerat typklasser, men stöd för det finns i typcheckaren och parsern.
+Vi har demonstrerat hur man med parser combinators kan implementera Haskells layoutregler och grammatik. HIJi, ett enkelt användargränssnitt, har utvecklats även om det i dess nuvarande form har ett begränsat användningsområde.
+En rad förbättrningsåtgärder har identifierats för att göra tolken mer användbar för nybörjare. Främst handlar det om att göra ett snyggt interaktivt användargränssnitt till HIJi, men även att generera bättre felmeddelanden i parsern.
+Totalt sett har projektet visat sig vara lyckat, även om vi är medvetna om att mycket finns kvar att förbättra.

0 comments on commit 3cae508

Please sign in to comment.