Browse files

sl

  • Loading branch information...
1 parent f495a4c commit 51caf87bb0458e2e9f2e65dbe6113e44d42f6b73 Adam Bengtsson committed May 18, 2010
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 rapport/kapitel/slutsatser.tex
View
1 rapport/kapitel/slutsatser.tex
@@ -7,4 +7,3 @@ \section{Slutsatser}
En rad förbättrningsåtgärder har identifierats för att göra tolken mer användbar för nybörjare. Främst handlar det om att göra ett snyggt interaktivt användargränssnitt till HIJi, men även att generera bättre felmeddelanden i parsern.
Totalt sett har projektet visat sig vara lyckat, även om vi är medvetna om att mycket finns kvar att förbättra.
->>>>>>> 3cae5083945fd4cc5a19e1449db3cceec036a98c

0 comments on commit 51caf87

Please sign in to comment.