Permalink
Browse files

final

  • Loading branch information...
1 parent 14a2b06 commit 76d0b168f82c94809c3eb4ea7b6d521de385ba81 @northOfThule northOfThule committed May 25, 2010
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. BIN rapport/opponering/opponering.pdf
  2. +1 −1 rapport/opponering/opponering.tex
Binary file not shown.
@@ -34,7 +34,7 @@
Överlag tycker vi rapporten var intressant och väldigt väl beskriver arbetsgången av projektet. Vi är positiva till att alla användarfall med högsta prioritet framgångsrikt har implementerats. Programmets syfte, att underlätta databashantering, ser ut att vara uppfyllt. Det är dock en del stycken i rapporten som vi skulle vilja få mer utförligt förklarade.
-Från rapporten har vi fått uppfattningen att en hel del förkunskaper om databaser krävs för att kunna använda programmet. Detta får oss att undra om inte alternativa representationer av databaser skulle förenkla för nybörjare. I rapporten beskrivs ej vilka konceptuella modeller som har utforskats för att representera databaser. Till exempel att använda ER-diagram för att på ett grafiskt sätt beskriva en databas för användare, se sammanhang mellan olika databaser och eliminera svårbegripliga begrepp som till exempel \emph{foreign keys}.
+Från rapporten har vi fått uppfattningen att en hel del förkunskaper om databaser krävs för att kunna använda programmet. Detta får oss att undra om inte alternativa representationer av databaser skulle förenkla för nybörjare. I rapporten beskrivs ej vilka konceptuella modeller som har utforskats för att representera databaser. Till exempel att använda ER-diagram för att på ett grafiskt sätt beskriva databaser och relationer mellan dessa för användare och eliminera svårbegripliga begrepp som till exempel \emph{foreign keys}.
Vi är också fundersamma över designbeslutet att bara använda sig av en View-klass. I rapporten, sidan 7, rad 9, nämns det att en namnkonvention för att kunna navigera i View-filen var nödvändig då den växt ur proptotion och därmed blivit svår att navigera i. Som motivering till beslutet att inte dela upp View-klassen i flera mindre klasser, nämner rapporten att det vore alltför tidskrävande utan att närmare gå in på orsakerna till detta.

0 comments on commit 76d0b16

Please sign in to comment.