Permalink
Browse files

man borttagna

  • Loading branch information...
northOfThule committed May 19, 2010
1 parent 76204c7 commit 8af8efe65738729aabec864727679202666fcfb2
Showing with 5 additions and 6 deletions.
  1. +3 −3 rapport/kapitel/diskussion.tex
  2. +0 −1 rapport/kapitel/inledning.tex
  3. +1 −1 rapport/kapitel/metod.tex
  4. +1 −1 rapport/kapitel/resultat.tex
@@ -20,7 +20,7 @@ \subsection{Val av språk för implementering}
Dock finns även en del nackdelar med en sådan implementation. Utan särskilda
optimeringar i kompilatorn skulle en målrepresentation nödvändigtvis innehålla
-strukturer liknande dem man finner i en interpretator för ett lat evaluerat
+strukturer liknande dem som kan finnas i en interpretator för ett lat evaluerat
språk. Det är ett rimligt antagande att sådana optimeringar på grund av sin komplexitet vore alltför stora för att genomföra i den aktuella tidsramen. Därför anser vi att denna typ av implementation lämpar sig bäst inom
ramarna för ett existerande kompilatorprojekt såsom GHC där nödvändiga optimeringar redan finns inbyggda.
@@ -37,12 +37,12 @@ \subsection{Val av språk för implementering}
\subsection{Framtida förbättringar}
-Syftet med projektet, att skapa en fungerande Haskelltolk i Javascript, har vi lyckats implementera om man tar hänsyn till de avgränsningar som är uppsatta. Dock om man ser till motivationen bakom projektet, att vår Haskelltolk ska kunna användas som grund för att skapa en webbaserad interaktiv läroplattform, så finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Framförallt handlar det om att göra Haskelltolken och HIJi mer lättanvänd för nybörjare inom funktionell programmering.
+Syftet med projektet, att skapa en fungerande Haskelltolk i Javascript, har vi lyckats implementera om hänsyn tas till de avgränsningar som är uppsatta. Dock sett till motivationen bakom projektet, att vår Haskelltolk ska kunna användas som grund för att skapa en webbaserad interaktiv läroplattform, så finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Framförallt handlar det om att göra Haskelltolken och HIJi mer lättanvänd för nybörjare inom funktionell programmering.
I parsern har vi identifierat två förbättringsmöjligheter. För det första, hjälpsamma och förklarande felmeddelanden är en viktigt del av ett utvecklingsverktyg och det generars för tillfället inte av parsern.
Om parsern stöter på ett fel rapporterar den endast att ett fel har inträffat och avslutar parsningsprocessen.
Att förbättra dessa felmeddelanden med exempelvis rad- och kolumnnummer och specifik information om vad för fel som har inträffat skulle göra parsern mer användbar.
-För att implementera detta behöver man kombinera steg 1 och 2 i parsningen för att rad- och kolumn-nummer ska bevaras korrekt då borttagning av nästlade kommentarer kan påverka dessa.
+För att implementera detta behöver parsern kombinera steg 1 och 2 i parsningen för att rad- och kolumn-nummer ska bevaras korrekt då borttagning av nästlade kommentarer kan påverka dessa.
JSParse behöver modifieras så att det rapporterar var ett fel uppstod och i vilken parser.
För det andra, konverteringen av icke kontextfri Haskellkod till kontextfri kan förbättras
@@ -14,7 +14,6 @@ \section{Inledning}
Lat evaluering gör att programmeraren inte behöver bry sig om exekveringsordningen av ett program. Detta ger prestandaförbättringar eftersom ett uttryck inte evalueras alls om det inte behövs \citep{hudak89}.
Lat evaluering gör det också möjligt att använda sig av oändliga datastrukturer, till exempel oändliga listor. Språket blir därmed mer uttrycksfullt.
-%Funktionella programmeringsspråk såsom Haskell anses också vara det naturliga steget att ta när man vill nå en högre abstraktionsnivå än den som imperativa programmeringsspråk tillåter. % TODO: citera
John Hughes argumenterar för att funktionella språk som stödjer lat evaluering erbjuder större möjligheter än imperativa språk att skriva modulära program. Detta för att funktionella språk som Haskell stödjer \emph{higher order functions}, en funktion som tar en annan funktion som argument, och lat evaluering vilket är tekniker som kan användas för att binda samman olika moduler.
Dessa två programspråksegenskaper bidrar till att program skrivna i Haskell generellt sett är kortare och går fortare att skriva än motsvarande program skrivet i ett imperativt programmeringsspråk \citep{why}.
@@ -25,7 +25,7 @@ \subsection{Genomförande}
Arbetssättet präglades av en iterativ utvecklingsmetodik med korta utvecklingscyklar. Arbetet delades upp med huvudansvarstagande över var sin modul och utfördes parallellt med varandra. Arbetet skedde dock framförallt i samlad grupp på grund av att det var många designrelaterade problem vi var tvungna att ta ställning till under projektet, till exempel hur vårt abstrakta syntaxträd skulle se ut, och för att det skulle bli enklare när vi skulle börja sammanfoga de olika modulerna med varandra.
Det var också ett bra sätt att snabbt få hjälp av varandra eftersom vi ej visste exakt hur modulerna skulle se ut när vi påbörjade arbetet. Vi fann det därför praktiskt att använde en iterativ modell för att bit för bit utvidga våra moduler. Dock valde vi att implementera typcheckaren i ett steg då vi ansåg att det skulle vara enklare. Detta främst för att vi trodde typklasser var så centralt i typcheckaren att det skulle vara svårt att lägga till det i en andra iteration.
-Eftersom vi arbetade parallellt med olika moduler var vi beroende av ett bra versionshanteringssystem. Bra i vårt fall innebar att det skulle vara enkelt att arbeta i olika grenar, en gren för varje modul, och att det skulle gå snabbt och enkelt att slå ihop dessa förgreningar när vi behövde länka samman två utvecklares arbeten. I början av projektet använda vi oss av Subversion (SVN). Detta berodde framförallt på att det var det versionshanteringssystem som alla i gruppen hade erfarenhet från tidigare. Dock insåg vi att SVN inte var praktiskt att använda när man arbetar i flera olika grenar i projektet samtidigt. Därför gick valet till att använda Git som är designat från grunden för att på ett enkelt sätt skapa nya och slå samman förgreningar under utvecklingens gång. Vi kunde därmed skapa en förgrening för varje modul och under arbetets gång sammanlänka allas arbeten på ett effektivt sätt.
+Eftersom vi arbetade parallellt med olika moduler var vi beroende av ett bra versionshanteringssystem. Bra i vårt fall innebar att det skulle vara enkelt att arbeta i olika grenar, en gren för varje modul, och att det skulle gå snabbt och enkelt att slå ihop dessa förgreningar när vi behövde länka samman två utvecklares arbeten. I början av projektet använda vi oss av Subversion (SVN). Detta berodde framförallt på att det var det versionshanteringssystem som alla i gruppen hade erfarenhet från tidigare. Dock insåg vi att SVN inte var praktiskt att använda när vi arbetade i flera olika grenar i projektet samtidigt. Därför gick valet till att använda Git som är designat från grunden för att på ett enkelt sätt skapa nya och slå samman förgreningar under utvecklingens gång. Vi kunde därmed skapa en förgrening för varje modul och under arbetets gång sammanlänka allas arbeten på ett effektivt sätt.
På grund av vår parallella arbetsmetod ansåg vi det nödvändigt att arbeta fram en kodstandard så att de olika modulerna skulle stilmässigt likna varandra. Kodstandarden beskriver hur indentering och namngivning av variabler och funktioner ska se ut. Innan ny kod skickades till Git så krävdes det att koden uppfyllde kraven i kodstandarden.
@@ -340,7 +340,7 @@ \subsubsection{HeapPtr}
En \emph{HeapPtr} är ett vanligt Javascript-objekt som innehåller funktionen \emph{dereference}. \emph{Dereference} körs när anroparen vill använda den WHNF som \emph{HeapPtr} pekar mot. Om \emph{HeapPtr} inte har blivit dereferenserad innan så kommer dess \emph{Thunk} att tvingas tills det att resultatet är en WHNF och \emph{HeapPtr}-objektet uppdateras till att peka mot denna.
\subsubsection{Env}
-Env är en stack av \emph{Javascript hashes}. Hasharna består av en bindning mellan en \emph{Identifier} och antingen en \emph{HeapPtr} eller ett (\emph{Pattern}, \emph{HeapPtr}) par. Den andra bindningstypen är resultatet av en \emph{VariableDeclaration} där man måste utföra en \emph{pattern match} för att avgöra vilken \emph{HeapPtr} som hör till vilken \emph{Identifier}. När man läser ut en \emph{Identifier} som är bunden enligt den andra typen av bindning, kommer en \emph{pattern match} att utföras och alla \emph{identifiers} i det \emph{pattern} som matchas kommer att bindas om som den första typen alternativt en \emph{pattern match fail} inträffar och ett \emph{exception} genereras.
+Env är en stack av \emph{Javascript hashes}. Hasharna består av en bindning mellan en \emph{Identifier} och antingen en \emph{HeapPtr} eller ett (\emph{Pattern}, \emph{HeapPtr}) par. Den andra bindningstypen är resultatet av en \emph{VariableDeclaration} där interpretatorn måste utföra en \emph{pattern match} för att avgöra vilken \emph{HeapPtr} som hör till vilken \emph{Identifier}. När interpretatorn läser ut en \emph{Identifier} som är bunden enligt den andra typen av bindning, kommer en \emph{pattern match} att utföras och alla \emph{identifiers} i det \emph{pattern} som matchas kommer att bindas om som den första typen alternativt en \emph{pattern match fail} inträffar och ett \emph{exception} genereras.
\begin{lstlisting}
Env {

0 comments on commit 8af8efe

Please sign in to comment.