Permalink
Browse files

smafel

  • Loading branch information...
1 parent 15ef74f commit 91caca9f233648fdffee55ea7c02f3800f461814 @northOfThule northOfThule committed May 19, 2010
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +2 −2 rapport/kapitel/inledning.tex
  2. +3 −3 rapport/kapitel/metod.tex
  3. +1 −1 rapport/kapitel/sammanfattning.tex
@@ -22,11 +22,11 @@ \section{Inledning}
\subsection{Syfte}
-Syftet är en implementera en fungerande haskelltolk i Javascript. Den ska kunna tolka en delmängd av haskell-specifikationen så den kan användas för att göra exempelvis interaktiva tutorials för nybörjare.
+Syftet är en implementera en fungerande haskelltolk i Javascript. Den ska kunna tolka en delmängd av haskellspecifikationen så den kan användas för att göra exempelvis interaktiva tutorials för nybörjare.
Meningen är att dessa ska kunna köras i en vanlig webbläsare utan att ladda ner en haskellkompilator, till exempel GHC, eller behöva lära sig svårbegripliga kommandon.
\subsection{Metod}
-Projektet bestod av att planera, designa och implementera haskelltolken. Vi arbetade efter en iterativ modell där nya funktioner lades till undan för undan. Detta fungerade bra eftersom vi tidigt fick en fungerande prototyp att utgå från. Arbetet delades upp i separata moduler som utvecklades relativt frånskilt från varandra för att undan för undan fasas ihop till det slutgiltiga resultatet.
+Projektet bestod av att planera, designa och implementera haskelltolken. Vi arbetade efter en iterativ modell där nya funktioner lades till undan för undan. Detta fungerade bra eftersom vi tidigt fick en fungerande prototyp att utgå ifrån. Arbetet delades upp i separata moduler som utvecklades relativt frånskilt från varandra för att undan för undan fasas ihop till det slutgiltiga resultatet.
%I vårt arbete har vi implementerat parser, typcheckare och interpretator parallellt med varandra och utökar de olika modulernas funktionalitet iterativt.
%Vi hade tänkt följa den här planen genom varje milstolpe genom att utöka parsern, typcheckaren och interpretatorn med ny funktionalitet.
@@ -8,7 +8,7 @@ \subsection{Genomförande}
För att implementera en tolk för Haskell behövs en parser för den aktuella syntaxen, en typcheckare för språkets definierade typregler och tillsist en interpretator som tolkar språket efter dess specifikation.
Det upptäcktes tidigt att de tre modulerna, parser, interpretator och typcheckare inte behövde utvecklas sekvensiellt. De tre modulerna integrerar enbart med varandra genom det abstrakta syntaxträdet, vår interna representation av Haskell, vilket medför att det är lätt att utveckla de olika modulerna helt frånskilt från varandra. Figur \ref{fig:tolkens_struktur} visar hur denna interaktion mellan de olika modulerna är tänkt att gå till. Figuren visar även hur webbläsaren kommunicerar genom ett Javascript API och det abstrakta syntaxträdet och inte direkt med de olika komponenterna.
-\begin{figure}[h]
+\begin{figure}[H]
\begin{center}
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{image1.png}
\caption{Överblick över tolkens struktur och interaktion}
@@ -23,7 +23,7 @@ \subsection{Genomförande}
Vi integrerade jQuery \citep{jquery} för att få ett unisont stöd för samtliga webbläsare. jQuery underlättade även arbetet med att skapa ett enkelt och stilrent interaktivt gränssnitt.
Arbetssättet präglades av en iterativ utvecklingsmetodik med korta utvecklingscyklar. Arbetet delades upp med huvudansvarstagande över var sin modul och utfördes parallellt med varandra. Arbetet skedde dock framförallt i samlad grupp på grund av att det var många designrelaterade problem vi var tvungna att ta ställning till under projektet, till exempel hur vårt abstrakta syntaxträd skulle se ut, och för att det skulle bli enklare när vi skulle börja sammanfoga de olika modulerna med varandra.
-Det var också ett bra sätt att snabbt få hjälp av varandra eftersom vi ej visste exakt hur modulerna skulle se ut när vi påbörjade arbetet. Vi fann det därför praktiskt att använde en iterativ modell för att bit för bit utvidga våra moduler. Dock valde vi att implementera typcheckaren i ett steg då vi ansåg att det skulle vara enklare. Detta främst för att vi trodde typklasser var så centralt i typcheckaren att det skulle vara svårt att lägga till det i en andra iteration.
+Det var också ett bra sätt att snabbt få hjälp av varandra eftersom vi ej visste exakt hur modulerna skulle se ut när vi påbörjade arbetet. Vi fann det därför praktiskt att använda en iterativ modell för att bit för bit utvidga våra moduler. Dock valde vi att implementera typcheckaren i ett steg då vi ansåg att det skulle vara enklare. Detta främst för att vi trodde typklasser var så centralt i typcheckaren att det skulle vara svårt att lägga till det i en andra iteration.
Eftersom vi arbetade parallellt med olika moduler var vi beroende av ett bra versionshanteringssystem. Bra i vårt fall innebar att det skulle vara enkelt att arbeta i olika grenar, en gren för varje modul, och att det skulle gå snabbt och enkelt att slå ihop dessa förgreningar när vi behövde länka samman två utvecklares arbeten. I början av projektet använda vi oss av Subversion (SVN). Detta berodde framförallt på att det var det versionshanteringssystem som alla i gruppen hade erfarenhet från tidigare. Dock insåg vi att SVN inte var praktiskt att använda när vi arbetade i flera olika grenar i projektet samtidigt. Därför gick valet till att använda Git som är designat från grunden för att på ett enkelt sätt skapa nya och slå samman förgreningar under utvecklingens gång. Vi kunde därmed skapa en förgrening för varje modul och under arbetets gång sammanlänka allas arbeten på ett effektivt sätt.
@@ -44,7 +44,7 @@ \subsubsection{JSParse}
\subsubsection{jQuery}
%jQuery är ett öppet kodbibliotek till Javascript som är dubeellicenserat under MIT License och GPL version 2.
-jQuery är designat för att underlätta för utvecklare att modifiera DOM-träd och göra asynkrona javascriptanrop jQuery användes i projektet för att få likartat stöd i samtliga webbläsare i kommandotolken som utvecklades.
+jQuery är designat för att underlätta för utvecklare att modifiera DOM-träd och göra asynkrona javascriptanrop. jQuery användes i projektet för att få likartat stöd i samtliga webbläsare i kommandotolken som utvecklades.
jQuery gav oss även möjlighet att skapa ett enkelt och stilrent interaktivt gränssnitt utan att behöva göra allt från grunden.
jQuery.Cookie, ett tillägg till jQuery, används för att förenkla användandet av kakor.
@@ -7,7 +7,7 @@
\\
\\
Resultatet består av en parser, typcheckare, interpretator och ett användargränssnitt liknande GHCi.
- Parsern tar användaren indata och konverterar den till en intern datastruktur, kallat abstrakt syntaxträd. Typcheckaren analyserar sedan det abstrakta syntaxträdet för att kontrollera att det ej förekommer några typfel. Om inga fel har påträffats så skickas trädet vidare till interpretatorn som tolkar trädet på ett väldefinierat vis.
+ Parsern tar användarens indata och konverterar den till en intern datastruktur, kallat abstrakt syntaxträd. Typcheckaren analyserar sedan det abstrakta syntaxträdet för att kontrollera att det ej förekommer några typfel. Om inga fel har påträffats så skickas trädet vidare till interpretatorn som tolkar trädet på ett väldefinierat vis.
\\
\\
Resultatet visar att det är möjligt att implementera Haskell i Javascript, men det behövs mycket mer arbete för att skapa en nybörjarvänlig miljö att lära sig Haskell i.

0 comments on commit 91caca9

Please sign in to comment.