Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of git@github.com:johang88/haskellinjavascript

  • Loading branch information...
2 parents 31e0c96 + 14a2b06 commit 91cb6b930e93333b262b8124128e593089f3300c Johan Gustafsson committed May 25, 2010
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. BIN rapport/opponering/opponering.pdf
  2. +2 −2 rapport/opponering/opponering.tex
View
BIN rapport/opponering/opponering.pdf
Binary file not shown.
View
4 rapport/opponering/opponering.tex
@@ -40,9 +40,9 @@
Det grafiska användargränssnittet som beskrivs har ett modernt och profesionellt utseende, samtidigt som det ser tillräckligt enkelt ut för att användas av nybörjare med tillräckliga förkunskaper. Programmet ser självförklarande ut och liknar andra Windowsprogram i menyer vilket är en fördel när det riktar sig till nybörjare.
-Vidare beskrivs i kapitel \"5. Discussion\", sidan 22, rad 14, att till en början användes en enda controller-klass. Den hade prestandaproblem på grund av många jämförelser i sin action-listener vilket skapade fördröjningar på flera sekunder. I rapporten hävdas att prestandeproblemen upphörde när controller-klassen delades upp i flera mindre klasser. Vi är fundersamma över hur dessa prestandaproblem var möjliga och skulle gärna se en mer utförlig förklaring kring problemet.
+Vidare beskrivs i kapitel 5. Discussion, sidan 22, rad 14, att till en början användes en enda controller-klass. Den hade prestandaproblem på grund av många jämförelser i sin action-listener vilket skapade fördröjningar på flera sekunder. I rapporten hävdas att prestandeproblemen upphörde när controller-klassen delades upp i flera mindre klasser. Vi är fundersamma över hur dessa prestandaproblem var möjliga och skulle gärna se en mer utförlig förklaring kring problemet.
Vi har även synpunkter på att det i teorikapitlet, sidan 2, finns ett avsnitt som beskriver vad ER-diagram är, utan att rapporten som följer använder dessa. Detta medför att det nämnda avsnittet blir överflödigt för förståelsen av rapporten.
-Slutligen vill vi säga att rapporten hade en bra struktur och beskrev programmet som utvecklades på ett fullt tillräckligt vis.
+Slutligen vill vi säga att rapporten har en bra struktur och beskriver programmet som utvecklades på ett fullt tillräckligt vis.
\end{document}

0 comments on commit 91cb6b9

Please sign in to comment.