Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

a

  • Loading branch information...
commit 9b28540f319c673d51cb437659fab8215c6e2cad 1 parent c32338d
Mattis Jeppsson authored
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1  rapport/kapitel/resultat.tex
3  rapport/kapitel/resultat.tex
View
@@ -253,7 +253,6 @@ \subsubsection{Representation av kinds, typer, typscheman och typklasser}
För att hålla reda på vilka typklasser och instanser som finns används datatypen \emph{Klass} (\emph{class} är ett reserverat ord i JavaScript) som representerar enskilda typklasser och deras instanser samt datatypen \emph{KlassEnvironment} som representerar den totala klassmiljön.
-
\subsubsection{Substitueringar}
Substitueringar är mappningar \emph{typvariabel -> typ} och används av typcheckaren
för att hålla typer uppdaterade efterhand som den får ny
@@ -295,6 +294,8 @@ \subsubsection{Typinferens}
\subsubsection{Defaulting}
Ofta förekommer situationer där tvetydigheter gör att typcheckaren inte kan bestämma en typ. För att förenkla för programmeraren finns därför förbestämda standardtyper att använda i dessa situationer för en del inbyggda typer. Detta användande av förbestämda standartyper kallas för defaulting.
+\subsubsection{Typcheckarens status vid rapportens skrivande}
+I sitt nuvarande tillstånd saknar typcheckaren delar av den funktionalitet som ingick i projektets mål. Detta handlar om integration med interpretatorn och förmågan att ladda rätt instans av typklassser vid applicering av överlagrade funktioner. Vi räknar dock med att ha denna funktionalitet i tid för slutredovisningen.
\subsection{Interpretatorns struktur}
Interpretatorns uppgift är att tolka det abstrakta syntaxträdet. Under interpreteringen används flera datastrukturer vars uppgift och struktur anges här.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.