Permalink
Browse files

a

  • Loading branch information...
1 parent c32338d commit 9b28540f319c673d51cb437659fab8215c6e2cad Mattis Jeppsson committed May 18, 2010
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 rapport/kapitel/resultat.tex
View
3 rapport/kapitel/resultat.tex
@@ -253,7 +253,6 @@ \subsubsection{Representation av kinds, typer, typscheman och typklasser}
För att hålla reda på vilka typklasser och instanser som finns används datatypen \emph{Klass} (\emph{class} är ett reserverat ord i JavaScript) som representerar enskilda typklasser och deras instanser samt datatypen \emph{KlassEnvironment} som representerar den totala klassmiljön.
-
\subsubsection{Substitueringar}
Substitueringar är mappningar \emph{typvariabel -> typ} och används av typcheckaren
för att hålla typer uppdaterade efterhand som den får ny
@@ -295,6 +294,8 @@ \subsubsection{Typinferens}
\subsubsection{Defaulting}
Ofta förekommer situationer där tvetydigheter gör att typcheckaren inte kan bestämma en typ. För att förenkla för programmeraren finns därför förbestämda standardtyper att använda i dessa situationer för en del inbyggda typer. Detta användande av förbestämda standartyper kallas för defaulting.
+\subsubsection{Typcheckarens status vid rapportens skrivande}
+I sitt nuvarande tillstånd saknar typcheckaren delar av den funktionalitet som ingick i projektets mål. Detta handlar om integration med interpretatorn och förmågan att ladda rätt instans av typklassser vid applicering av överlagrade funktioner. Vi räknar dock med att ha denna funktionalitet i tid för slutredovisningen.
\subsection{Interpretatorns struktur}
Interpretatorns uppgift är att tolka det abstrakta syntaxträdet. Under interpreteringen används flera datastrukturer vars uppgift och struktur anges här.

0 comments on commit 9b28540

Please sign in to comment.