Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:johang88/haskellinjavascript

  • Loading branch information...
2 parents cffa8f5 + 2fa8c41 commit c5a6d7a4fa95e7404209c4f034a1615fb833517a @phyrex1an phyrex1an committed May 19, 2010
View
@@ -244,6 +244,7 @@
\bibliography{kallor}
% Appendices
-
+\appendix
+\input{kapitel/appendix.tex}\FloatBarrier
\end{document}
View
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
@@ -111,7 +111,7 @@ @conference{fang01
}
@INPROCEEDINGS{jones99,
- author = {Peyton-Jones, M.},
+ author = {Jones, M. P.},
title = {Typing Haskell in Haskell},
booktitle = {Haskell Workshop},
year = {1999},
@@ -0,0 +1,3 @@
+\appendix
+\section{Bidragsrapport}
+Alla gruppmedlemmar var delaktiga i likvärdig utsträckning under planeringsfasen. Större delen av projektet har genomdrivits gemensamt men varje person har haft en inriktning enligt projektets olika delar. Johan Gustafsson har haft ansvar över parsern, Mikael Bung har ansvarat för interpretatorn och det abstrakta syntaxträdet, Mattis Jeppsson för typcheckaren och Adam Bengtsson för HIJi. Rapporten har skrivits enligt samma uppdelning men med ett övergripande ansvar av Adam Bengtsson. Arbetet har i så stor utsträckning som möjligt skett gemensamt och vi har därför både bidragit till och tagit del av varandras respektive ansvarsområde.
@@ -2,7 +2,7 @@ \section{Diskussion}
Vi har skapat en javascriptapplikation som kan parsa, typchecka och interpretera stora delar av Haskell 98. Det som saknas är fullständigt stöd för typklasser där stödet endast finns i typcheckaren och parsern men fortfarande behöver implementeras i interpretatorn. Detta handlar främst om förmågan att välja rätt instanser av typklasser vid applicering av överlagrade funktioner.
Sett till planeringen har vi lyckats uppfylla alla milstolpar utom typklasser, dock inte enligt den ordning och tidsplan som ursprungligen planerades.
-Vi insåg att det var enklast att utveckla parsern, typcheckaren och interpertatorn parallelt och bestämma individuellt vad som skulle implementeras och i
+Vi insåg att det var enklast att utveckla parsern, typcheckaren och interpretatorn parallellt och bestämma individuellt vad som skulle implementeras och i
vilken ordning för att senare, oftast en gång i veckan, samordna och implementera det som behövdes i flera delar.
Vi har inte implementerat NPlusK-pattern i parsern och då de är borttagna i Haskell 2010 \citep{haskell2010} känner vi att det inte behövs.
@@ -20,9 +20,9 @@ \subsection{Val av språk för implementering}
Dock finns även en del nackdelar med en sådan implementation. Utan särskilda
optimeringar i kompilatorn skulle en målrepresentation nödvändigtvis innehålla
-strukturer liknande dem man finner i en interpretator för ett lat evaluerat
+strukturer liknande dem som kan finnas i en interpretator för ett lat evaluerat
språk. Det är ett rimligt antagande att sådana optimeringar på grund av sin komplexitet vore alltför stora för att genomföra i den aktuella tidsramen. Därför anser vi att denna typ av implementation lämpar sig bäst inom
-ramarna för ett existerande kompilatorprojekt såsom GHC där nödvändiga optimeringar redan finns innbyggda.
+ramarna för ett existerande kompilatorprojekt såsom GHC där nödvändiga optimeringar redan finns inbyggda.
Det andra alternativet var att skriva allt i Javascript och detta är den
implementationsstrategi som vi till slut bestämde oss för.
@@ -37,18 +37,18 @@ \subsection{Val av språk för implementering}
\subsection{Framtida förbättringar}
-Syftet med projektet, att skapa en fungerande Haskelltolk i javascript, har vi lyckats implementera om man tar hänsyn till de avgränsningar som är uppsatta. Dock om man ser till motivationen bakom projektet, att vår Haskelltolk ska kunna användas som grund för att skapa en webbaserad interaktiv läroplattform, så finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Framförallt handlar det om att göra Haskelltolken och HIJi mer lättanvänd för nybörjare inom funktionell programmering.
+Syftet med projektet, att skapa en fungerande Haskelltolk i Javascript, har vi lyckats implementera om hänsyn tas till de avgränsningar som är uppsatta. Dock sett till motivationen bakom projektet, att vår Haskelltolk ska kunna användas som grund för att skapa en webbaserad interaktiv läroplattform, så finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. Framförallt handlar det om att göra Haskelltolken och HIJi mer lättanvänd för nybörjare inom funktionell programmering.
I parsern har vi identifierat två förbättringsmöjligheter. För det första, hjälpsamma och förklarande felmeddelanden är en viktigt del av ett utvecklingsverktyg och det generars för tillfället inte av parsern.
Om parsern stöter på ett fel rapporterar den endast att ett fel har inträffat och avslutar parsningsprocessen.
-Att förbättra dessa felmeddelanden med exempelivs rad- och kolumnnummer och specifik information om vad för fel som har inträffat skulle göra parsern mer användbar.
-För att implentera detta behöver man kombinera steg 1 och 2 i parsningen för att rad- och kolumn-nummer ska bevaras korrekt då borttagning av nästlade kommentarer kan påverka dessa.
+Att förbättra dessa felmeddelanden med exempelvis rad- och kolumnnummer och specifik information om vad för fel som har inträffat skulle göra parsern mer användbar.
+För att implementera detta behöver parsern kombinera steg 1 och 2 i parsningen för att rad- och kolumn-nummer ska bevaras korrekt då borttagning av nästlade kommentarer kan påverka dessa.
JSParse behöver modifieras så att det rapporterar var ett fel uppstod och i vilken parser.
För det andra, konverteringen av icke kontextfri Haskellkod till kontextfri kan förbättras
för att klara av att expandera måsvingar i \emph{[x | let x = 5]}.
-För att klara av detta behövs en parser som räknar antal måsvingar, paranteser,
-komman och hakparanteser efter \emph{let} och avgöra när det är korrekt att sätta in avslutande måsvingar.
+För att klara av detta behövs en parser som räknar antal måsvingar, parenteser,
+komman och hakparenteser efter \emph{let} och avgöra när det är korrekt att sätta in avslutande måsvingar.
Även i HIJi finns det förbättringar att göra.
Det som framförallt behöver utvecklas är, för det första, erbjuda en interaktiv tutorial där användaren får instruktioner vad som ska skrivas in i HIJi. Om användaren skriver in rätt uttryck fortsätter tutorialen till nästa nivå.
@@ -1,7 +1,7 @@
\section{Inledning}
På vissa av Chalmers och Göteborgs Universitets datorvetenskapliga program är den första programmeringskursen i Haskell \citep{haskell98} och för en del av de nya eleverna är inlärningströskeln hög. De studenter som börjar på de datavetenskapliga programmen på Chalmers och Göteborgs Universitet är allt från nybörjare till mycket kompetenta inom programmering. De flesta saknar dock kunskaper kring funktionell programmering. Skillnaden mellan ett funktionellt och ett objektorienterat programmeringsspråk är stora och omställningen hur programmeringsrelaterade problem behöver angripas är inte enkelt för de flesta nybörjare. Vi tror att ett interaktivt webbverktyg skulle kunna sänka tröskeln och underlätta undervisningen. Ett webbverktyg medför även att en kompilator som \emph{Glasgow Haskell Compiler} (GHC) \citep{ghc} ej behöver installeras. Webbens stöd för interaktivitet gör det möjligt att snabbt visa funktionsdeklarationerna för de inbyggda funktionerna och att enkelt evaluera funktionerna och testa sig fram till olika resultat.
-Många programmerare kommer inte i kontakt med funktionell programmering och med hjälp av ett interaktivt webbbverktyg som är enkelt för användaren att använda är vår förhoppning att fler programmerare och studenter ska komma i kontakt med funktionell programmering, och i synnerhet Haskell. Då flera moderna objektorienterade programmeringsspråk börjar ta funktionalitet och begrepp från funktionella programmeringsspråk så är det extra viktigt att programmerare kommer i kontakt med funktionell programmering. Ett exempel på detta är \emph{C\#} som i senare versioner har fått stöd för bland annat lambda-funktioner (anonyma funktioner) \citep{csharp}.
+Många programmerare kommer inte i kontakt med funktionell programmering och med hjälp av ett interaktivt webbverktyg som är enkelt för användaren att använda är vår förhoppning att fler programmerare och studenter ska komma i kontakt med funktionell programmering, och i synnerhet Haskell. Då flera moderna objektorienterade programmeringsspråk börjar ta funktionalitet och begrepp från funktionella programmeringsspråk så är det extra viktigt att programmerare kommer i kontakt med funktionell programmering. Ett exempel på detta är \emph{C\#} som i senare versioner har fått stöd för bland annat lambda-funktioner (anonyma funktioner) \citep{csharp}.
En fördel med att ha tolken på webben är att det enda som behövs för att använda den är en javascriptkompatibel webbläsare, något som följer med i alla moderna operativsystem. Detta betyder att de användare som befinner sig inom vår målgrupp redan har den programvaran som behövs på sina hemdatorer för att använda sig av vårt program.
@@ -14,7 +14,6 @@ \section{Inledning}
Lat evaluering gör att programmeraren inte behöver bry sig om exekveringsordningen av ett program. Detta ger prestandaförbättringar eftersom ett uttryck inte evalueras alls om det inte behövs \citep{hudak89}.
Lat evaluering gör det också möjligt att använda sig av oändliga datastrukturer, till exempel oändliga listor. Språket blir därmed mer uttrycksfullt.
-%Funktionella programmeringsspråk såsom Haskell anses också vara det naturliga steget att ta när man vill nå en högre abstraktionsnivå än den som imperativa programmeringsspråk tillåter. % TODO: citera
John Hughes argumenterar för att funktionella språk som stödjer lat evaluering erbjuder större möjligheter än imperativa språk att skriva modulära program. Detta för att funktionella språk som Haskell stödjer \emph{higher order functions}, en funktion som tar en annan funktion som argument, och lat evaluering vilket är tekniker som kan användas för att binda samman olika moduler.
Dessa två programspråksegenskaper bidrar till att program skrivna i Haskell generellt sett är kortare och går fortare att skriva än motsvarande program skrivet i ett imperativt programmeringsspråk \citep{why}.
@@ -23,11 +22,11 @@ \section{Inledning}
\subsection{Syfte}
-Syftet är en implementera en fungerande haskelltolk i Javascript. Den ska kunna tolka en delmängd av haskell-specifikationen så den kan användas för att göra exempelvis interaktiva tutorials för nybörjare.
+Syftet är en implementera en fungerande haskelltolk i Javascript. Den ska kunna tolka en delmängd av haskellspecifikationen så den kan användas för att göra exempelvis interaktiva tutorials för nybörjare.
Meningen är att dessa ska kunna köras i en vanlig webbläsare utan att ladda ner en haskellkompilator, till exempel GHC, eller behöva lära sig svårbegripliga kommandon.
\subsection{Metod}
-Projektet bestod av att planera, designa och implementera haskelltolken. Vi arbetade efter en iterativ modell där nya funktioner lades till undan för undan. Detta fungerade bra eftersom vi tidigt fick en fungerande prototyp att utgå från. Arbetet delades upp i separata moduler som utvecklades relativt frånskillt från varandra för att undan för undan fasas ihop till det slutgiltliga resultatet.
+Projektet bestod av att planera, designa och implementera haskelltolken. Vi arbetade efter en iterativ modell där nya funktioner lades till undan för undan. Detta fungerade bra eftersom vi tidigt fick en fungerande prototyp att utgå ifrån. Arbetet delades upp i separata moduler som utvecklades relativt frånskilt från varandra för att undan för undan fasas ihop till det slutgiltiga resultatet.
%I vårt arbete har vi implementerat parser, typcheckare och interpretator parallellt med varandra och utökar de olika modulernas funktionalitet iterativt.
%Vi hade tänkt följa den här planen genom varje milstolpe genom att utöka parsern, typcheckaren och interpretatorn med ny funktionalitet.
View
@@ -5,10 +5,10 @@ \section{Metod}
\subsection{Genomförande}
% modulbaserat arbete..
-För att implementera en tolk för Haskell behövs en parser för den aktuella syntaxen, en typcheckare för språkets definerade typregler och tillsist en interpretator som tolkar språket efter dess specifikation.
-Det upptäcktes tidigt att de tre modulerna, parser, interpretator och typcheckare inte behövde utvecklas sekvensiellt. De tre modulerna intergrerar enbart med varandra genom det abstrakta syntaxträdet, vår interna representation av Haskell, vilket medför att det är lätt att utveckla de olika modulerna helt frånskilt från varandra. Figur \ref{fig:tolkens_struktur} visar hur denna interaktion mellan de olika modulerna är tänkt att gå till. Figuren visar även hur webbläsaren kommunicerar genom ett Javascript API och det abstrakta syntaxträdet och inte direkt med de olika komponenterna.
+För att implementera en tolk för Haskell behövs en parser för den aktuella syntaxen, en typcheckare för språkets definierade typregler och tillsist en interpretator som tolkar språket efter dess specifikation.
+Det upptäcktes tidigt att de tre modulerna, parser, interpretator och typcheckare inte behövde utvecklas sekvensiellt. De tre modulerna integrerar enbart med varandra genom det abstrakta syntaxträdet, vår interna representation av Haskell, vilket medför att det är lätt att utveckla de olika modulerna helt frånskilt från varandra. Figur \ref{fig:tolkens_struktur} visar hur denna interaktion mellan de olika modulerna är tänkt att gå till. Figuren visar även hur webbläsaren kommunicerar genom ett Javascript API och det abstrakta syntaxträdet och inte direkt med de olika komponenterna.
-\begin{figure}[h]
+\begin{figure}[H]
\begin{center}
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{image1.png}
\caption{Överblick över tolkens struktur och interaktion}
@@ -22,10 +22,10 @@ \subsection{Genomförande}
En interaktiv kommandotolk som kan köras i en webbläsare utvecklades. Den gav användaren möjlighet att skriva haskellfunktioner och exekvera dem på ett liknande sätt som i GHCi.
Vi integrerade jQuery \citep{jquery} för att få ett unisont stöd för samtliga webbläsare. jQuery underlättade även arbetet med att skapa ett enkelt och stilrent interaktivt gränssnitt.
-Arbetssättet präglades av en iterativ utvecklingsmetodik med korta utvecklingscyklar. Arbetet delades upp med huvudansvarstagande över var sin modul och utfördes parallellt med varandra. Arbetet skedde dock framförallt i samlad grupp på grund av att det var många designrelaterade problem vi var tvugna att ta ställning till under projektet, till exempel hur vårat abstrakta syntaxträd skulle se ut, och för att det skulle bli enklare när vi skulle börja sammanfoga våra olika moduler med varandra.
-Det var också ett bra sätt att snabbt få hjälp av varandra eftersom vi ej visste exakt hur modulerna skulle se ut när vi påbörjade arbetet. Vi fann det därför praktiskt att använde en iterativ modell för att bit för bit utvigda våra moduler. Dock valde vi att implementera typcheckaren i ett steg då vi ansåg att det skulle vara enklare. Detta främst för att vi trodde typklasser var så centralt i typcheckaren att det skulle vara svårt att lägga till det i en andra iteration.
+Arbetssättet präglades av en iterativ utvecklingsmetodik med korta utvecklingscyklar. Arbetet delades upp med huvudansvarstagande över var sin modul och utfördes parallellt med varandra. Arbetet skedde dock framförallt i samlad grupp på grund av att det var många designrelaterade problem vi var tvungna att ta ställning till under projektet, till exempel hur vårt abstrakta syntaxträd skulle se ut, och för att det skulle bli enklare när vi skulle börja sammanfoga de olika modulerna med varandra.
+Det var också ett bra sätt att snabbt få hjälp av varandra eftersom vi ej visste exakt hur modulerna skulle se ut när vi påbörjade arbetet. Vi fann det därför praktiskt att använda en iterativ modell för att bit för bit utvidga våra moduler. Dock valde vi att implementera typcheckaren i ett steg då vi ansåg att det skulle vara enklare. Detta främst för att vi trodde typklasser var så centralt i typcheckaren att det skulle vara svårt att lägga till det i en andra iteration.
-Eftersom vi arbetade parallellt med olika moduler var vi beroende av ett bra versionshanteringssystem. Bra i vårt fall innebar att det skulle vara enkelt att arbeta i olika grenar, en gren för varje modul, och att det skulle gå snabbt och enkelt att slå ihop dessa förgreningar när vi behövde länka samman två utvecklares arbeten. I början av projektet använda vi oss av Subversion (SVN). Detta berodde framförallt på att det var det versionshanteringssystem som alla i gruppen hade erfarenhet från tidigare. Dock insåg vi att SVN inte var praktiskt att använda när man arbetar i flera olika grenar i projektet samtidigt. Därför gick valet till att använda Git som är designat från grunden för att på ett enkelt sätt skapa nya och slå samman förgreningar under utvecklingens gång. Vi kunde därmed skapa en förgrening för varje modul och under arbetets gång sammanlänka allas arbeten på ett effektivt sätt.
+Eftersom vi arbetade parallellt med olika moduler var vi beroende av ett bra versionshanteringssystem. Bra i vårt fall innebar att det skulle vara enkelt att arbeta i olika grenar, en gren för varje modul, och att det skulle gå snabbt och enkelt att slå ihop dessa förgreningar när vi behövde länka samman två utvecklares arbeten. I början av projektet använda vi oss av Subversion (SVN). Detta berodde framförallt på att det var det versionshanteringssystem som alla i gruppen hade erfarenhet från tidigare. Dock insåg vi att SVN inte var praktiskt att använda när vi arbetade i flera olika grenar i projektet samtidigt. Därför gick valet till att använda Git som är designat från grunden för att på ett enkelt sätt skapa nya och slå samman förgreningar under utvecklingens gång. Vi kunde därmed skapa en förgrening för varje modul och under arbetets gång sammanlänka allas arbeten på ett effektivt sätt.
På grund av vår parallella arbetsmetod ansåg vi det nödvändigt att arbeta fram en kodstandard så att de olika modulerna skulle stilmässigt likna varandra. Kodstandarden beskriver hur indentering och namngivning av variabler och funktioner ska se ut. Innan ny kod skickades till Git så krävdes det att koden uppfyllde kraven i kodstandarden.
@@ -44,7 +44,7 @@ \subsubsection{JSParse}
\subsubsection{jQuery}
%jQuery är ett öppet kodbibliotek till Javascript som är dubeellicenserat under MIT License och GPL version 2.
-jQuery är designat för att underlätta för utvecklare att modifiera DOM-träd och göra asynkrona javascript-anrop. jQuery användes i projektet för att få likartat stöd i samtliga webbläsare i kommandotolken som utvecklades.
+jQuery är designat för att underlätta för utvecklare att modifiera DOM-träd och göra asynkrona javascriptanrop. jQuery användes i projektet för att få likartat stöd i samtliga webbläsare i kommandotolken som utvecklades.
jQuery gav oss även möjlighet att skapa ett enkelt och stilrent interaktivt gränssnitt utan att behöva göra allt från grunden.
jQuery.Cookie, ett tillägg till jQuery, används för att förenkla användandet av kakor.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c5a6d7a

Please sign in to comment.