Permalink
Browse files

@asd

  • Loading branch information...
1 parent 48db194 commit fdaae127695c5bfdf39213353616e1ddfe73493f @northOfThule northOfThule committed May 25, 2010
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 rapport/kapitel/metod.tex
View
2 rapport/kapitel/metod.tex
@@ -8,7 +8,7 @@ \subsection{Genomförande}
För att implementera en tolk för Haskell behövs en parser för den aktuella syntaxen, en typcheckare för språkets definierade typregler och tillsist en interpretator som tolkar språket efter dess specifikation.
Det upptäcktes tidigt att de tre modulerna, parser, interpretator och typcheckare inte behövde utvecklas sekvensiellt. De tre modulerna integrerar enbart med varandra genom det abstrakta syntaxträdet, vår interna representation av Haskell, vilket medför att det är lätt att utveckla de olika modulerna helt frånskilt från varandra. Figur \ref{fig:tolkens_struktur} visar hur denna interaktion mellan de olika modulerna är tänkt att gå till. Figuren visar även hur webbläsaren kommunicerar genom ett Javascript API och det abstrakta syntaxträdet och inte direkt med de olika komponenterna.
-\begin{figure}[H]
+\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[width=1.0\textwidth]{image1.png}
\caption{Överblick över tolkens struktur och interaktion}

0 comments on commit fdaae12

Please sign in to comment.