No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
boilerplate.css
example.png
index.php
logo.jpg
main.css
normalize.css

README.md

Fakturamall

Min fakturamall som jag använder mig av. Väldigt enkelt upplägg utan möjlighet att ändra momssatser tex. Vid utskrift visas inte browserns header och footer och adressen är placerad så den visas i fönstret på ett C5-kuvert.