No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
src
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
screenshot.png

README.md

Örebro bibliotek är bra på många sätt men något fungerande påminnelsesystem har de inte. I det här projektet samlar du hela familjens boklån och får en epostpåminnelse och ev meddelande i Slackkanal när ni har lån som är på väg att gå ut.

Installera genom att klona repot och installera dependencies med composer install. Konfigurera app/config/parameters.yml och sätt upp cron att köra php app/console check en gång per dag.