Skip to content
Zdrojové kódy seriálu Testování v PHP, který vychází na serveru Zdroják.cz
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
02-prvni-test
03-asserty-anotace
04-priklad-refactoring
05-anotace
06-mocks
07-mocks-2
08-dbunit
09-dbunit-2
README.md

README.md

Testování a tvorba testovatelného kódu v PHP

01: Úvodní díl.

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-a-tvorba-testovatelneho-kodu-v-php/ Seznámení s problematikou testování v PHP. Druhy chyb, úrovně a metody testování, pravidla pro testy.

02: Instalace PHPUnit a první test.

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-instalace-a-zaklady-phpunit/ Popis instalace PHPUnit, základní terminologie, první test, metody setUp a tearDown.

03: Asserty a constraints

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-asserty-a-constraints/ Přehled assertů, které PHPUnit nabízí. Tvorba vlastního constraint.

04: Praktický příklad

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-prakticky-priklad/ Praktický příklad pokrytí třídy testy, refactoring pomocí TDD.

05: Anotace

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-anotace/ Přehled anotací PHPUnit.

06: Odstiňujeme závislosti

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-odstinujeme-zavislosti Úvod do testování tříd se závislostmi, nahrazování závislostí mocky.

07: Odstiňujeme závislosti II.

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-odstinujeme-zavislosti-ii/ Mock webservice, filesystému, abstraktní třídy a další praktický příklad.

08: Testy integrace s databází

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-testy-integrace-s-databazi/ Rozšíření DBUnit

09: Testy integrace s databází II.

http://www.zdrojak.cz/clanky/testovani-v-php-testy-integrace-s-databazi-ii/ Dynamické datasety

You can’t perform that action at this time.