Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Adding Hungarian support #19

Open
priestoferis opened this issue Feb 24, 2018 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@priestoferis
Copy link

commented Feb 24, 2018

I made a fork https://github.com/priestoferis/csquotes where I will try to add Hungarian support. I opened this issue to track progress and be able to ask questions, if I need help.

@moewew

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 27, 2018

This just came up again in https://tex.stackexchange.com/q/428749/35864 According to Wikipedia

\documentclass[magyar]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel}
\usepackage{csquotes}

\DeclareQuoteStyle{magyar}
  {\quotedblbase}
  {\textquotedblright}
  [.05em]
  {\guillemotright}
  {\guillemotleft}

\begin{document}
\enquote{Lorem \enquote{ipsum} dolor}


\enquote{Lorem \enquote{ipsum}}

\enquote{\enquote{Lorem} ipsum}
\end{document}

might be a good starting point. This would still need verification and the kern value (the optional argument) would need looking at - one could go with 0, but to me a little space looked a bit nicer, not sure what the customs are here in Hungarian.

@priestoferis

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Apr 29, 2018

This is going to be in Hungarian, but I'm quoting the relevant parts of spelling rules of the Hungary Academy of Sciences (12th edition, 2015):

Az idézőjel lehet: „ ” (macskaköröm) vagy » « (lúdlábidézőjel). Az első idézőjel az alapforma, a második általában idézeten belüli idézőjel, például: Jókai írja: „Ahogy a halászok mondják: »beszél a víz«”. Az idézőjel páros írásjel. Alapformájában a kezdő idézőjel mindig alsó, a berekesztő idézőjel felső helyzetű. A kezdő idézőjelet szóközzel kell elválasztani az előtte álló szó utolsó betűjétől vagy számjegyétől, az utána álló szó (vagy számjegy, írásjel) azonban mindig szóköz nélkül kapcsolódik az idézőjelhez. A berekesztő idézőjelhez az előtte álló szó utolsó betűje (vagy az előtte álló számjegy), valamint más írásjel mindig tapad, míg utána szóközt kell tenni. Például: Eltöprengve áll a gépe mellett, s nézi, hogyan omlik ki a dagasztógép „hurkatöltőjéből” a végtelen kenyérfolyam.

So this explicitly states that wikipedia is right about the first and second level quotes.

Az összetételek keletkezésének (azaz az egybeírásuknak) többféle forrása lehet: 1. a tagok együttes jelentésének megváltozása (nyitvatartás ’üzemidő’);

This does not explicitly state the meaning thing, but there are several examples like this, so it seems this is also true.

As for the spacing: I will look in some printed books, but a little space seems to be there.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.