Skip to content
Permalink
Browse files

Fixed 3550. Added Albanian localisation.

  • Loading branch information
Keith Wood
Keith Wood committed Nov 8, 2008
1 parent 3946038 commit f93a6ba677c8d49aef229c8230f78352fcbf8f73
Showing with 27 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 demos/functional/index.html
  2. +1 −0 demos/functional/templates/ui.datepicker.html
  3. +25 −0 ui/i18n/ui.datepicker-sq.js
@@ -53,6 +53,7 @@
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-ru.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-sk.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-sl.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-sq.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-sv.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-th.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../ui/i18n/ui.datepicker-tr.js"></script>
@@ -362,6 +362,7 @@
{ desc: 'Espa&ntilde;ol (Spanish)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["es"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("Vester");' },
{ desc: 'Esperanto', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["eo"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("Olivier M.");' },
{ desc: 'Fran&ccedil;ais (French)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["fr"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("St&eacute;phane Nahmani");' },
{ desc: 'Gjuha shqipe (Albanian)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["sq"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("Flakron Bytyqi");' },
{ desc: '&#54620;&#44397;&#50612; (Korean)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["ko"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("DaeKwon Kang");' },
{ desc: 'Hrvatski jezik (Croatian)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["hr"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("Vjekoslav Nesek");' },
{ desc: '&#1344;&#1377;&#1397;&#1381;&#1408;&#1381;&#1398; (Armenian)', source: '$("#i18n").datepicker($.extend({}, $.datepicker.regional["hy"], {showStatus: true, showOn: "both", buttonImage: "templates/images/calendar.gif", buttonImageOnly: true}));$("#contrib").html("Levon Zakaryan");' },
@@ -0,0 +1,25 @@
/* Albanian initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Flakron Bytyqi (flakron@gmail.com). */
jQuery(function($){
$.datepicker.regional['sq'] = {
clearText: 'fshije', clearStatus: 'fshije datën aktuale',
closeText: 'mbylle', closeStatus: 'mbylle pa ndryshime',
prevText: '&#x3c;mbrapa', prevStatus: 'trego muajin e fundit',
prevBigText: '&#x3c;&#x3c;', prevBigStatus: '',
nextText: 'Përpara&#x3e;', nextStatus: 'trego muajin tjetër',
nextBigText: '&#x3e;&#x3e;', nextBigStatus: '',
currentText: 'sot', currentStatus: '',
monthNames: ['Janar','Shkurt','Mars','Pril','Maj','Qershor',
'Korrik','Gusht','Shtator','Tetor','Nëntor','Dhjetor'],
monthNamesShort: ['Jan','Shk','Mar','Pri','Maj','Qer',
'Kor','Gus','Sht','Tet','Nën','Dhj'],
monthStatus: 'trego muajin tjetër', yearStatus: 'trego tjetër vit',
weekHeader: 'Ja', weekStatus: 'Java e muajit',
dayNames: ['E Diel','E Hënë','E Martë','E Mërkurë','E Enjte','E Premte','E Shtune'],
dayNamesShort: ['Di','Hë','Ma','Më','En','Pr','Sh'],
dayNamesMin: ['Di','Hë','Ma','Më','En','Pr','Sh'],
dayStatus: 'Vendose DD si ditë të parë të javës', dateStatus: '\'Zgjedh\' D, M d',
dateFormat: 'dd.mm.yy', firstDay: 1,
initStatus: 'Zgjedhe një datë', isRTL: false};
$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['sq']);
});

0 comments on commit f93a6ba

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.