Skip to content
Simple Lang Files Editor - An Electron/Ionic application to edit i18n language translations files. It is intended to ease the translation of your content to different languages when using the ngx-translate internationalization (i18n) library for Angular. Allows the edition of JSON translation files.
TypeScript HTML CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
build
e2e
electron
images
resources
src
.editorconfig
.gitignore
LICENSE
Procfile
README.md
angular.json
ionic.config.json
package-lock.json
package.json
slang-ed.sprj
tsconfig.json
tslint.json

README.md

slang-ed

Català English

slang-ed

English

slang-ed: Simple Lang Files Editor - An Electron/Ionic 4 application to edit i18n language translations files.

It is intended to ease the translation of your content to different languages when using the ngx-translate internationalization (i18n) library for Angular. Allows the edition of JSON translation files.

Usage

Create a New Project

 1. "Init from..." an already prepared Angular/Ionic directory.
 • Search in a typical "src/assets/i18n" directory structure.
 • Language files should be JSON files which follow the 2-char language abbreviation 2-char language abbreviation (like 'en.json').
 1. "Save As New Project" to create a slang-ed project file.

Working with a Project

 1. "Open Project" to load the current translations.
 2. Edit language keys as you like...
 3. "Save Translations" to update the i18n language files.
 4. "Save Project" to update the project with the new translations.

Edit Translations

 • "Add Root" to add a node at root level.
 • "Add Node" to add an intermediate node at current level.
 • "Add Word" to add a translatable word at current level.
 • "Delete" to delete current word/node.
 • "Undo" / "Redo" to recover from mistakes.

Download

slang-ed V0.2.0 is currently available. Without much frills, it allows us to do the work. You can download it from:

Install from source code

 1. Install NVM (Node Version Manager) from https://github.com/creationix/nvm
 2. Install Node
nvm install latest
 1. Install Ionic
npm install -g cordova ionic
 1. Clone this repository
git clone https://github.com/jrierab/slang-ed.git
 1. Install dependencies
cd slang-ed
npm install

Build

 1. Test electron desktop application
npm run foreman-start
 1. Build linux desktop application with electron
npm run build
npm run dist

To Do

 • Support for properties in language definitions: comment (for translators), approved (verified), foundInSrc (present in source code), preserve (do not remove, even if not found in source code).
 • Add/remove languages in current project.
 • Save i18n files in object format (instead of full key string format).
 • Multi-word edition (all the descendants of a certain node).
 • Signal pending translations, approvals, comments...
 • Others: suggestions are welcome.

Credits

Català

slang-ed: Simple Lang Files Editor - Una aplicació Electron/Ionic 4 per a editar fitxers i18n de traduccions d'idioma.

Està pensat per facilitar la traducció del vostre contingut a diferents idiomes quan s'utilitza ngx-translate com a llibreria d'internacionalització (i18n) per Angular. Permet l'edició dels fitxers JSON de les traduccions de forma senzilla.

Ús

Creatr un Nou Projecte

 1. "Inicia des de..." per obrir un directori Angular/Ionic ja preparat:
 • busca una estructura de directoris típica "src/assets/i18n"
 • els fitxers d'idioma han de ser JSON amb un nom que segueixi l'abreviació amb 2 caràcters (per exemple, 'ca.json').
 1. "Guardar com Nou Projecte" per a crear un fitxer de projecte slang-ed.

Treballant en un Projecte

 1. "Obrir Projecte" per carregar les traduccions actuals.
 2. Tot seguit edita els identificadors i les traduccions tant com calgui.
 3. "Guardar Traduccions" per actualitzar els fitxers d'idioma i18n.
 4. "Guardar Projecte" per actualitzar el fitxer de projecte amb les noves traduccions.

Editar Traduccions

 • "Afegir Arrel" per afegir un node al nivell de l'arrel.
 • "Afegir Node" per afegir un node intermig al nivell actual.
 • "Afegir paraula" per afegir una paraula a traduir en el nivell actual.
 • "Esborrar" per esborrar el node/paraula actual.
 • "Desfés" / "Refés" per recuperar en cas d'errada.

Descàrrega

Actualment hi ha disponible la versió slang-ed V0.2.0. Sense gaire floritures, permet fer la feina. Podeu descarregar-la directament:

Pendent (To Do)

 • Suport per a propietats en les definicions d'idioma: comentari (per a traductors), aprovat (traducció verificada), foundInSrc (clau present en el codi font), conserva (no eliminar la clau, encara que no es trobi en el codi font).
 • Afegir / eliminar idiomes en el projecte actual.
 • Desar els fitxers i18n en el format d'objecte (en lloc del format de cadena de clau completa que s'utilitza ara).
 • Edició de múltiples paraules alhora (per exemple, tots els descendents d’un determinat node).
 • Indicar les traduccions, aprovacions o comentaris pendents...
 • Altres: els vostres suggeriments seran sempre benvinguts ;-)

Instal·lació des del codi font Execució Crèdits

You can’t perform that action at this time.