Browse files

překlep...

  • Loading branch information...
1 parent df9c218 commit 8d6ff7f3bcffb90cfde23d5a28cb74b2ed5e60d1 @Darkry Darkry committed Dec 18, 2011
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 docs/06_components.texy
View
2 docs/06_components.texy
@@ -214,7 +214,7 @@ public function createComponentIncompleteTasks()
}
\---
-Komponenta nyní má k dispozici model a může jej využívat. Přidáme do ní tedy signál `markDone`. To prvedeme vytvořením
+Komponenta nyní má k dispozici model a může jej využívat. Přidáme do ní tedy signál `markDone`. To provedeme vytvořením
metody `handleMarkDone()`, která jako jediný parametr bude mít ID úkolu, který chceme označit jako splněný:
/---php

0 comments on commit 8d6ff7f

Please sign in to comment.