Permalink
Browse files

Fixing tabs

  • Loading branch information...
juanger committed Sep 6, 2010
1 parent d406eb9 commit 9213a80cec60537bd7eb607ef1c908dc01e593e2
Showing with 20 additions and 20 deletions.
  1. +20 −20 src/jaguar/machine/dfa/jdfa/jstructures/JDfaDelta.java
@@ -107,14 +107,14 @@ public JDfaDelta(DfaDelta d, JStateSet sts){
* @return value of current_p.
*/
public State getCurrent_p() {
- return current_p;
+ return current_p;
}
/**
* Set the value of current_p.
* @param v Value to assign to current_p.
*/
public void setCurrent_p(State v) {
- this.current_p = v;
+ this.current_p = v;
}
/**
@@ -127,15 +127,15 @@ public void setCurrent_p(State v) {
* @return value of current_sym.
*/
public Symbol getCurrent_sym() {
- return current_sym;
+ return current_sym;
}
/**
* Set the value of current_sym.
* @param v Value to assign to current_sym.
*/
public void setCurrent_sym(Symbol v) {
- this.current_sym = v;
+ this.current_sym = v;
}
/**
@@ -147,23 +147,23 @@ public void setCurrent_sym(Symbol v) {
* @return value of current_q.
*/
public State getCurrent_q() {
- return current_q;
+ return current_q;
}
/**
* Set the value of current_q.
* @param v Value to assign to current_q.
*/
public void setCurrent_q(State v) {
- this.current_q = v;
+ this.current_q = v;
}
public void paint(Graphics g, State _p, Symbol sym, State _q){
-// Debug.println("El jdeltaPainter: " + jdeltaPainter);
- current_p = _p;
- current_sym = sym;
- current_q = _q;
- paint(g);
+ // Debug.println("El jdeltaPainter: " + jdeltaPainter);
+ current_p = _p;
+ current_sym = sym;
+ current_q = _q;
+ paint(g);
}
@@ -172,15 +172,15 @@ public void paint(Graphics g){
}
public String getLabelString(JState src, JState dest){
- Vector v = getTransitions(src);
- Vector vp;
- String res = "";
- for(int i = 0; i < v.size(); i++){
- vp = (Vector) v.elementAt(i);
- if(vp.elementAt(1).equals(dest))
- res += ((Symbol)vp.elementAt(0))+";";
- }
- return res.substring(0,res.length()-1);
+ Vector v = getTransitions(src);
+ Vector vp;
+ String res = "";
+ for(int i = 0; i < v.size(); i++){
+ vp = (Vector) v.elementAt(i);
+ if(vp.elementAt(1).equals(dest))
+ res += ((Symbol)vp.elementAt(0))+",";
+ }
+ return res.substring(0,res.length()-1);
}

0 comments on commit 9213a80

Please sign in to comment.