Skip to content
Laravel Türkçe dil dosyaları
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
tr
README.md

README.md

Laravel Türkçe dil dosyaları

"Laravel Türkiye" topluluğuna ait "laravel-tr/Laravel5-lang" deposundan klonlanıp devamlılığı sağlanmaktadır.

Sürümler ve ağaçlar

  • Sürüm numaraları ve etiketler dil dosyalarını etkileyen laravel/laravel sürümleridir, laravel/framework sürümleri değildir. Dil dosyaları için ayrıca tarafımızca verilen sürüm numaraları yoktur.
  • "Master" ağacı güncel çalışma ağacıdır.
  • Laravel 5.5 LTS için "5.5" ağacını kullanınız veya 5.5.* şeklindeki dosyalardan son sürümü indiriniz.
  • Laravel sürümünüze göre mevcut en uyumlu etiketi indirip kullanabilirsiniz.

Dil dosyası kurulumu

Dosyaların kopyalanması

İndirdiğiniz dosyaların içindeki tr/ dizinini Laravel'e ait olan resources/lang/ dizini içerisine kopyalayınız.

Laravel yazılımını Türkçe dilinde kullanma

config/app.php dosyasındaki, locale kısmındaki en ifadesini tr olarak değiştiriniz. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

'locale' => 'tr', 

Hata bildirimi ve öneriler

Tüm hata ve önerilerinizi Github üzerinden bildirim açarak yapabilirsiniz.

Lisans

Açık kaynaklı olan bu proje MIT lisansı ile lisanslanmıştır.

You can’t perform that action at this time.