Skip to content
Deze werkruimte bevat informatie ten behoeve van de leveranciers van applicaties voor het onderhouden en/of gebruiken van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BAG 2.0 Overzicht BAG 2.0 Validaties v1.03.xlsx Jul 18, 2019
Overleggen Merge pull request #62 from kadaster/lvbag-patch-2 Aug 24, 2018
afbeeldingen Delete JDBCerror.svg Aug 17, 2018
LICENSE.md Licentie en readme-tekst toevoegen Jun 6, 2018
README.md Redactie Jun 6, 2018

README.md

You can’t perform that action at this time.