Skip to content

kadaster/klic-win

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

KLIC - technische documentatie

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie wordt vastgelegd, gepresenteerd en uitgewisseld, zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het Berichtenprotocol (BMKL).
IMKL versie 1.2.1 werd ondersteund tot april 2022. Vanaf 3 januari 2022 kunt u gebruik maken IMKL versie 2.0.


Op deze GitHub-pagina's wordt technische documentatie gepubliceerd over de functionaliteit die betrekking heeft op KLIC.

De informatie is ingedeeld naar onderstaande onderdelen:

Per onderdeel zijn er voorbeelden toegevoegd.
Ook is er informatie over geplande en opgeleverde software-releases.

Graag willen we u ook nog wijzen op andere informatie die wellicht interessant voor u zal zijn:

U kunt zich daarnaast via deze link aanmelden voor de KLIC Nieuwsbrief over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen binnen het programma .