Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md update Jul 18, 2019

README.md

Nieuwe Kadaster KLIC-viewer (BETA-versie)

Met de invoering van KLIC-WIN bevatten de levering van gebiedsinformatie vectorinformatie over kabels en leidingen - conform IMKL1.2.1.
Omdat na de overgangsperiode in het zipbestand de PNG-bestanden van netbeheerders (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigenTopo) niet meer worden uitgeleverd, dienen applicaties die hier gebruik van maken, aangepast te worden.
Zie de presentatie WIBON levering - producten NA overgangsperiode.ppsx in de map klic-win/Uitleveren.

Als gebruiker van KLIC-leveringen betekent dit, dat u een aansluitende/aangepaste viewer moet gebruiken.

Er worden diverse viewers gebruikt en aangeboden, zoals

 • de Kadaster KLIC-viewer,
 • eigen viewers van grondroerders/netbeheerders en/of
 • commerciële viewers.

Zorg dat u tijdig een passende viewer gebruiksklaar heeft.

Er is een BETA-versie beschikbaar van de online Kadaster KLIC-viewer waarin een aantal leveringen zoals die na de overgangsperiode geleverd worden, te bekijken zijn.
De volgende functies zijn beschikbaar in deze BETA-versie:

 • Met behulp van “Menu” kunt u een KLIC-melding openen.
 • Met behulp van “Weergave” kunt u de netinformatie per netbeheerder/thema inzien en Annotatie, Maatvoering en GeselecteerdGebied aan- en uitzetten.
 • Met behulp van “Docs” kunt u de leveringsbrief, de gelaagde PDF en de door de netbeheerder geleverde bijlagen inzien.
 • Met behulp van “Printen” kunt u
  • de leveringsbrief en de gelaagde PDF uitprinten
  • de door de netbeheerder geleverde bijlagen uitprinten
  • met de functie “Kaartselectie” een gebied aangeven waarvan de kaartlagen op een aangegeven schaal en papierformaat moeten worden uitgeprint.
   De uitvoer bestaat uit een overzichtskaart, een verzamelkaart en een themakaart per netbeheerder/thema.
   Let wel: het opbouwen van deze pdf is erg gevoelig voor verstoringen of muisbewegingen. Dit wordt momenteel robuuster gemaakt.
 • Met behulp van een klik op de kaart kunt u attribuutinformatie van de geraakte kabel- en leidingobjecten opvragen (op basis van het Informatiemodel Kabels en Leidingen – IMKL).

De BETA-versie van de online KLIC-viewer is te openen met de link online KLIC-viewer (BETA).

Een levering van gebiedsinformatie is te openen door een zogenaamde GUID in te vullen bij de KLIC melding code.
Kopieer hiervoor één van onderstaande GUID's:

 • voorbeeld levering 1 (19G000603): 12345678-1234-1234-1234-123456789603
 • voorbeeld levering 2 (19G000604): 12345678-1234-1234-1234-123456789604

Mogelijk geeft uw browser een melding over het ontbreken van een beveiligingscertificaat. U kunt dan kiezen voor de optie “Doorgaan naar deze website”.
Voor een goede werking van de demo van de BETA-versie adviseren we het gebruik van Chrome als browser.

Binnenkort komt gefaseerd beschikbaar:

 • Meten functionaliteit, om afstanden te meten.
 • Printen op basis van selectie van bijlagen of printen van alle bijlagen.
 • Een Windows executable voor de installatie op een desktop.

U kunt de ontwikkelingen van de Kadaster KLIC-viewer via de geplande werkzaamheden volgen op GitHub.

You can’t perform that action at this time.