Indukowane Reguły Decyzyjne w Szkole Głównej Handlowej, semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019, studia dzienne w języku polskim.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data Add files via upload Jun 5, 2018
exam Przykladowe kolokwium May 26, 2018
images Semest letni 2017/2018 Feb 25, 2018
rscripts Update IRD_lab_01.R Oct 4, 2018
.gitignore Kompresja cd Apr 15, 2018
README.md Update README.md Oct 11, 2018

README.md

Indukowane Reguły Decyzyjne

Indukowane Reguły Decyzyjne w Szkole Głównej Handlowej, semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019, studia dzienne w języku polskim.

Strona przedmiotu (części wykładowej) na Niezbędniku SGH

Ogłoszenia

2018-10-11

Zgodnie z ustaleniami z pierwszych zajęć (2018-10-04), zajęcia wcześniejszej grupy w pierwszym potoku będą zaczynały się o 17:20. (MK)