Skip to content
Tipping Game
C++ QMake CMake
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
font
pics
text
CMakeLists.txt
MyResources.qrc
README.md
background.cpp
background.h
board.cpp
board.h
cachit.pro
cachit.pro.user
control.cpp
control.h
main.cpp
stats.cpp
stats.h
wordblock.cpp
wordblock.h

README.md

CachIt

Tipping Game

La idea del joc era poder combinar la lectura de llibres o materia d'estudi amb alguna activitat lúdica i que representés un repte, així que ho vaig intentar convertir en un joc, i va sortir això. Per una banda, la possibilitat de personalitzar el text amb el qual estàs jugant, et permet la varietat de textos per llegir durant el joc, mentre que per altra banda aprens a teclejar més depressa, que també és una qualitat interessant avui en dia.

Per executar aquest Joc és necessari tenir instalades les llibreries de SFML A ubuntu 14 ja estan instal·lades per defecte, si no disposeu d'aquest sistema operatiu, en els següents links teniu informació de com utilitzar-ho en Visual studio (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-vc.php) per els que usen windows, o per els que usen Linux (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-linux.php), i per els que utilitzin MAC OS (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-osx.php).

Passeus-ho bé!

You can’t perform that action at this time.