Skip to content
El bon Gamemilans : D
C++ Makefile C
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
font
music
pics
.gitignore
README.md
aux.h
board.cpp
board.h
ia.cpp
ia.h
logica.cpp
logica.h
main.cpp
makefile
presentacio.cpp
presentacio.h

README.md

Gamemilans

El bon Gamemilans : D

En executar-se el joc ja hi ha les instruccions, però de totes maneres, també podeu vure-les a https://www.youtube.com/watch?v=KOw2AGe7eWM

Per executar aquest Joc, és necessari tenir instalades les llibreries de SFML 2.1 A ubuntu 14 es troben als repositoris, si no disposeu d'aquest sistema operatiu, en els següents links teniu informació de com utilitzar-ho en Visual studio (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-vc.php) per els que usen windows, o per els que usen Linux (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-linux.php), i per els que utilitzin MAC OS (http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.1/start-osx.php).

També te una funcionalitat per apoder jugar-se online entre dos jugadors que tinguin el joc, però no està implementada la part de servei per a usuaris i s'ha de escriure la IP al codi. (esta en una llista de TODOS infinita, em sap greu)

You can’t perform that action at this time.